Olõmi pruuvnu sõpruga volbriaol iks üte matka tetä. Midägi nigu kisk keväjä uma naha pääl tunda saama mõtsikut heränevät luudust. Ammõtligu matkaraa meid ei huvita, innembi otsimi likõt mõtsa, kost kuiva jalaga läbi ei tulõ. Timahavanõ uurmisretk vei meid Urvastõ kandi esieräliidsi kivve mano.

Kergüisi kaeja või arvada, et kivi om külm ja ei kõnõlõ. Kõnõlõs, ja kuis viil! Seost matkast jäivä kõgõ inämb miilde kolm kivvi ummi lugudõga.

Vanapagana kivi

Uhtjärve veerest löüdsemi üles Vanapagana kivi. Järvepiirist mõni miitre kavvõl olõva kivi löüdmises teimi järvele piaaigu tsiiru pääle. Taa kivi kotsilõ kirotõdas Eesti rahvaluulõ arhiivi kotussõperimüse andmõbaasin niimuudu:
Kõrd tahtnu Vanapakan Urvastõ kerikut är häötä, võtt’ kivi kätte ja naas’ viskama Piirivariku mõtsa veerest. Õnnõs oll’ kikas kirgnu ja kivi sadanu Uhtjärve viirde maaha. Tuust saigi hiiglasuur kivi hindäle nimes Vanapagana kivi.

Juttõ tuust kivist om viil, a säänest muudu kõnõlduna om seo luu rahvaluulõarhiivi jaos 1939. aastagal kogunu koolipoiss Lindsaarõ Tullio Pihleni küläst. Järgmäne kivi viigi meid timä eloluu mano.

Lindsaarõ Tullio mälestüskivi

Koolipoisis Lindsaarõ Tullio jäigi. Taganõja Punaarmee soldani tapsõva timä kodomuro pääl 8. hainakuul 1941. Üts jutt kõnõlõs, et Tullio oll’ uma kodo man üles tõmmanu sinimustvalgõ lipu. Tõnõ variant om tuu, et lipu oll’ üles tõmmanu kiäki tõnõ, a Tullio oll’ võlss aol võlss paigan ja jäi soldanidõ kätte.

Oll’, kuis oll’, a säälsaman kodo man tä maaha tapõti. Uma kandi inemise tei tälle 1988. aastagal mälestüskivi.

Mõõga ja võtmõga kivi

Kõgõ keerulidsemb oll’ üles löüdä kivvi, kon pääl mõõk ja võti. Kivi jääs Villändi maantiist paar verstä lõuna poolõ ja om Urvastõ ja Sangastõ kihlkunna piiri pääl. Arvada või, et tego om Tarto piiskopi Sangastõ mõisa piirikiviga, ristatu mõõk ja võti kivi pääl omma Tarto piiskopi ja liina kaitsõpühäkide Peetrusõ ja Paulusõ atribuudi.

A tõnõ jutt kõnõlõs, et kivi ala omma matõtu 1905. aastaga sündmüisin hukkasaanu ja sümboli kivi pääl (lisas võtmõlõ-mõõgalõ ka rist ja kirvõs) omma «Musta sõa mälehtüs».

Rahmani Jan


Vanapagana kivi Uhtjärve lõunõkaldõ pääl. Koha Priidu pilt


Matkaja Lindsaarõ Tullio mälehtüskivi man. Koha Priidu pilt


Mõõk ja võti kihlkunnapiiri kivi pääl. Koha Priidu pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit