Võro keelen lugõminõ om inemiisi jaos kergemb, a loetas tsipa veidemb

ku varrampa. Internetist loetas lehte varatsõmbast inämb.

 

Uma Lehe lugõja 2018. aastagal. Sääne lugõjaprofiil tull’vällä timahavatsõst SaarPolli Uma Lehe lugõmisharinõmisõ uuringust.

Seo aasta alostusõn tekk’ uuringufirma SaarPoll Võro ja Põlva maakunnan uurmisõ tuu kotsilõ, kuimuudu loetas võrokeelist aolehte Uma Leht. 402 üle 15aastadsõ inemise käest küsüti, kas, ku pall’o ja midä nä Umast Lehest lugõva ja viil mõnda võro keele ja hindätiidmisega köüdetüt. Varrampa oll’ Uma Lehe lugõjit sammamuudu uuritu 2005. aastagal. Toomi tan är mõnõ tulõmusõ.

Võro keelen lugõminõ ei olõ inämbüsele Võro ja Põlva maakunna inemiisile rassõ. Küsümise pääle, kas võrokeelist teksti om kerge vai rassõ lukõ, vastas’ 30%, et kerge, 50 protsõnti, et saa toimõ, 17%, et küländ rassõ ja 3%, et saa-i piaaigu sukugi arvo. Ku võrrõlda taad küsümüst 2005. aastagal küsütüga, tulõ vällä, et noid, kiä lugõmist kerges pidävä, om seo aoga 10% mano tulnu.

Kolmõst inemisest kats lugõ Umma Lehte paprõ päält. Küsümise pääle, kas olõti paprõ pääl Umma Lehte perämädse kolmõ kuu joosul lugõnu vai kaenu, vastas’ 65%, et omma, ja 35%, et ei olõ. Aastagal 2005 oll’ noidõ arv, kiä ütlivä, et omma Umma Lehte paprõ päält lugõnu, suurõmb. Sis oll’ lugõnuidõ nummõr 74%.

Umma Lehte lugõ internetist 8% inemiisi. Küsümise pääle, kas olõti perämädse kolmõ kuu joosul lugõnu Umma Lehte internetist, vastas’ jah 8%. Esieräline om tuu man, et internetist kaesõ lehte keskmädselt inämb vanõmba inemise, päält 60aastaidsi siän oll’ 13% noid, kiä lehte internetist lugõva.

Aastagal 2005 oll’ Uma Lehe internetist lugõjidõ arv väikumb: sis oll’ perämädse kolmõ kuu joosul lehte internetist lugõnu 3% vastanuid.

Lehte loetas varatsõmbast tsipa suurõmba hoolõga. Pia egä kolmas lugõja (31%) lugõ lehest läbi inämbüse lugusiid. Üle poolõ (53%) lugõjist ütlese, et lugõva noid jagosiid ja lugusid, miä inämb huvvi pakva. 15% lugõjist ütles, et kaes pilte, päälkirju ja lühkeisi nall’u.

2005. aastagal oll’ inämbüse lugudõ lugõjit 26%, inämb huvipakva lugõjit 52% ja pilte ja päälkirju kaejit 19%.

Inämb loetas uudissit ja Ruitlasõ juttu. Tulõ vällä, et kõgõ inämb loetas Umast Lehest edeküle uudissit: 92% vastajist lugõva nuu läbi egä kõrd vai mõnikõrd. Ruitlasõ jutu lugõ läbi 87% vastanuist. Tulõ ka vällä, et vanõmbidõ inemiisi huvi esi jagodõ vasta om laemb, noorõmba lugõva päämidselt uudissit.

Poolõ kaenu ja poolõ es kaenu võrokeelist infoportaali internetin. Uurmisõn küsti ka inemiisi käest, määne om näide huvi võrokeelidse interneti infoportaali vasta. Tuu olnu kodolehekülg, kohe egä päiv pantu vahtsit võrokeelitsit lugusiid. Noid, kiä kimmäle säänest portaali kaenu, oll’ 12%. 35% ütel’, et nä arvada kaenu tuud portaali, 20% om noid, kiä arvada es kaenu, ja 22% noid, kiä kimmäle es kaenu. Ülejäänü es mõista tuu küsümise pääle vastada.

Neo olli õnnõ mõnõ tulõmusõ, miä värskist leheuuringust vällä tulli. Uma Lehe toimõndus lugõ ja tüütäs uuringu põh’aligult läbi ja pruuv tetä säänest lehte, miä lugõjalõ kõgõ inämb huvvi pakk.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit