Uma Pido kõrraldaja omma vällä kuulutanu videovõistlusõ, mink tsiht om löüdä pidolõ kutsva reklaamvideo. Võistlusõlõ oodõtas kõiki nuuri, kinkal om tahtminõ pildilidselt vunki mano anda kõgõ suurõmbalõ laulupidolõ Vanal Võromaal.

Hindaminõ tulõ katõn jaon: hindamiskogo valik ja kaejidõ lemmik. Hindamiskogo tege edimädse valiku võistlusõlõ tulnuist videotõst, midä naatas näütämä Uma Pido meediäkanaliin, ja võistlusõ võitja selgitädäs vällä hindämiskogo valiku ja Facebookin ja Instagramin inämb miildümiisi saanu video põh’al.

Filmijuppõ esitämise tähtaig om 19. märts 2018. Tulõmusõ saava selges 21. mail 2018. Võro liinavalitsus tugõ videovõistlusõ avvuhinnafondi 600 euroga.

Ligemb teedüs: umapido.ee/videokonkurss/.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit