28. mahlakuul matkas Uma Pido matkarahvas Vahtsõliina kihlkunna mail. Tahami Piusa ja Tudõrna kandih näüdätä kotussit, kohe hariligu turisti ei putu.

Matkal om kats tähtsät asja – luudus ja raudtiitruuba. Luudusõ poolõ päält om matkajuhis Piiri Ain, kiä innegi om Piusah huviliidsilõ kasvõst ja eläjist kõnõlnu. Ku taivataat keväjäga ildas ei jää, sõs saa palolille mõtsa all häitsemäh kaia. Nuu omma luuduskaitsõ all ja kor’ada noid tohe-i, a kaia ja pilti tetä saa nii pall’o ku kulus.

Tudõrna kant oll’ inne tõist ilmasõta kuulsa uma raudtiisillaga. Ku 1888. aastal ehitedi Valga-Petseri raudtii, sõs Tudõrna uja pääle tetti Eesti kõgõ korgõmp sild. Parhilla tuud inämp alalõ ei olõ.

Vähämbit truupõ, kost saa raudtii alt läbi minnä, om mito. Kõgõ võimsamp om Hirmutruup. Ku om keväjäne suurvesi vai väega vihmanõ, sõs vast ei saa säält ilma kummiseerikulda läbi. Nii et kaegõ ilma ja pankõ õigõ as’a sälgä-jalga. Hädä peräst saa ronni ka üle raudtii.

Hirmutruuba mant läämi tõõsõl puul raudtiid olõva Silmälätte mano. Kerge söögipausi teemi aoluulidsõ Tuderna kõrdsi kandih. Tuu jaos om võiuleib vaia hindäl üteh võtta. A joogipoolist pakumi sääl.

Tagasi Piusa poolõ minneh saa mõtsa all mitmõh kotussõh kaia minevä aastatuhandõ keskelt peri havvakotussit. Muinsuskaitsõ om nuu siltega tähüstänü. Orava kooli noorõ tegevä tagasitiil paar põnõvat ülesannõt kah. Kokko om matkarada ligi kümme kilomiitret pikk.

Matk algas Piusa külästüskeskusõ mant. Kirjapandminõ nakkas pääle kell 10.30. Matk lätt vallalõ kell 11.

Infot jaga Säinasti Ene tel 526 8734.

Säinasti Ene

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit