Järgmäne võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido tulõ 2. juunil 2018 Võrol Kubijal. Ka seokõrd saava pidolõ laulma tulla mehe, kiä parhilla ütegi koori man üten ei lüü, a tahtva Umal Pidol miihikoori laulõ üten laulda.

Uma Pido laulõ opma oodõtas viisipidäjit miihi. Ütenkuun opitas är miihikuurõ laulu ja miihi osa ütiskoorilaulõn.

Noodi perrä laulmisõ mõistminõ olõ-i tähtsä; abis (a mitte hädätarvilinõ) om egäsugumanõ varatsõmb koorilaulukogõmus.

«Mõtsamiihi» hulka võiva tulla ka segäkuurõ ja -ansamblidõ mehe.

«Laulma tulõmisõs om mitu hääd põhjust: Uma Pido laulu omma väega ilosa; kodokandi keelen laulda om hää ja üten mitmõ tuhandõ inemisega om laulupido lava pääl võimsa olla!» kitt projektikoori «Mehe mõtsast» vidäjä Lindali Kalev.

Et laulu selges saia, tuujaos peetäs inne pito neli laululaagrit. Laululaagri peetäs Kanepi vallan Varbusõ muusigamõisan. Edimäne laagri om plaanin 17. veebruaaril kell 11 (helüpruuv kl 10). Tõõnõ laagri tetäs 17. märdsil kell 11. Kats edespidist kõrda kõnõldas ildampa kokko.

Lähemb teedüs kodolehe umapido.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit