Hää lugõja ja kirotaja! Uma Lehe 16. jutuvõistlus om no vällä kuulutõt. Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe jutuvõistlusõlõ. Parõmbidõ kirätükke autori saava avvohinna ja hää jutu trükümi 2020. aastaga joosul lehen är.

Võistlusjuttõ sordi:

1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu
Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido
ummamuudu.

2. Lugu, midä periselt es juhtu

Mõnõ luu omma tegünü inemise pää seen: nättü unõn vai määndsestki juhtunust a s’ast edesi mõtõldu, kuimuudu olõs võinu olla. Mõnikõrd ei saaki periselt arvo, om taa lugu juhtunu vai vällä mõtõldu. A lugu om jo iks olõman, kasvai kirotaja pää seen. Peräkõrd om hää lugu?

3. Mu oppaja

Egälütel meist om olnu mõni oppaja. Om tuu sis koolioppaja vai mõni muu tähtsä inemine, kink kotsilõ kirotaja tund, et om timä käest elos tarvilikku opnu. Piämi tuud oppajat jutukõsõga meelen!
Teema om vällä pakut kuuntüün Eesti Rahvaluulõ Arhiiviga.

4. Võro liin om ilmanaba!

Tihtsäle nakkas midägi juhtuma inemisega, kiä trehväs mõnda suurõmbahe kotussõhe, näütüses Võro liina. Omma nuu põnõva kokkosaamisõ vai mõni esieräline inemine vai kõnõlõs liin esi mõnõ luu umast aoluust vai täämbädsest pääväst. Hää kirotaja löüd läbielämiisi muidoki ka Põlvast, Räpinäst, Antslast vai Missost, a innekõkkõ oodami iks Võro liina lugusiid.

Teema om vällä pakut kuuntüün Võro liinavalitsusõga.

Inne luu kirotamist lugõgõ läbi seo oppus:

Egä inemine või saata võistlusõlõ kooni kümme juttu. Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit ega internetti üles pant. Lugu võinu olla mõistligu pikkusõga, mitte pikemb ku üts arvudilehekülg (3500 tähemärki, 700 sõnna). A või ka lühembä jutu kirota.

Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlistagõ tel 782 2221 vai 5692 2841. Märgimi vällä, kuimuudu lugu iks kirja saanu.

Egä jutu mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr! Ku tahati, et lehen trükitäsi ti tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu suuv eräle luu lõppu.

Oodami juttõ nikani ku 22.11.2019. Jutu saatkõ info@umaleht.ee pääle vai Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin). Tunnissõna: jutuvõistlus.

Parõmbidõ juttõ kirotaja saava preemiä. Kõik kirotaja saava tenotähes Võro-Seto tähtraamadu.

Terävät sulgõ!

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit