Mõni aasta tagasi, ku veimi lihakombinaati uma armsa lehmä, jäi laut tühäs. Tükk aigu es taha mi sinnäpoolõ kaiaki, hallõ nakas’.

Keväje naksi pojalõ kõnõlõma, et tekü mullõ vällä küük, kon om hää vaarita. A poig arvas’, et leinaaig om läbi ja teemi hoobis kar’aköögist sahvtikiitmise kotusõ ja laudast tarõ.

Ku põhitüü olli tettü, oll’ vaia pottseppä, kes tennü ahu. Kulssimi siist ja säält, a ei midägi: kõigil oll’ pall’u tüüd iin. Arvssi, et poig võinu esi ahu valmis tetä. Tä ütel’: egäüts jäägu õks ummi liistõ manu. Kõrragõ oll’ lehen kuulutus, et pottsepp ots tüüd. Poig arvas’, et lehe kaudu kõrralik pottsepp hindäle tüüd ei otsi. Mul es anna hing rahhu, kõlisti ja uursõ, kavva tä om umma ammõtit pidänü. Tä ütel’, et joba 14aastadsõlt alust’ esä kõrval taad tüüd, et om Soomõn tüül olnu ja või joba järgmidsel pääväl tüüga pääle naada. Mul oll’ hää miil, et umõtigi saimi õigõ mehe. Poig oll’ katõvahjõl, ütel’, et ärku olku ma nii lihtsämeeline kah, kaemi, ku tüü valmis om.

Järgmädsel pääväl oll’gi tüümiis peräl. Ku pojaga plaan peetü, alas’ki ahutegemine. Paar päivä tüüd tettü, tahtsõ miis tsill’ukõist ettemassu. Paar-kolm päivä oll’ kaonu, sõs nakas’ jäl tüüle. Poig, kes aja ekä millimeetrit takan, nakas’ nurisõma, et vuuk ei olõ illus ja ria ei olõ sirgõ…. Kiildse poiga, et ärgu ülgu midägi halvastõ, lätt viil minemä ja tüü jääs nii poolõlõ. Poig ütel’, et tä vussõrdamist ei kannata, a tõmmas’ sõski ummi ütlemiisiga tagasi.

Tüü kävegi nii: kats-kolm päivä tüüd, rahaküsümine, kolm-neli päivä puhkust. Viimäte pandsõ tä viimädse kivi paika. Kässe tuvva pilpit, et tuli ala tetä. Ahi es tõmba häste, a pottsepp ütel’, et ahi om likõ, las kuius kuu, kül sõs tõmbas. Raha peo pääle laotu, kattõ nigu udsu.

Ku ahi oll’ kuiunu ja poig tulõ ala tekk’, ai musta tossu sisse ja tõmbama es nakkagi. Poig oll’ vihanõ: ega tä suidsusanna taha es tetä.
Kõlisti mis kõlisti: telefoni miis es võta ja näolõ es anna. Pidimi otsma vahtsõ pottsepä, kes vussõrdaja tüü ümbre tekk’.

Nii om: tüü ei riku miist, a miis tüüd kül.

Aidma Hele


Koha Priidu tsehkendüs

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit