«Nõrk tetä kimmäs, kõvvõr sirgõs, pelgäjä julgõs ja kohmats siuhkõs,» sääne om Põlva maakunna sädeinemises valitu Tuviku Anu (73) tüü tsiht olnu jo pia puul aastasata.

Anu tull’ Räpinähe kihälise kasvatusõ oppajas ja kergejõustigutreeneris pääle ülikuuli 1967. aastal.

Anu tulõtas miilde, et ku tä bussiga edimäst kõrda Räpinähe tull’ ja kooli poolõ kõndsõ, trehväs’ silla pääl kokko sportligu nuurmehega.

Tuu ütelnü umalõ sõbralõ, et taa tütrigu võtt tä är. Täämbädses omma Anu ja Oskar ütist elovankrit vidänü 46 aastat. Näil om kats tütärt ja neli latsõlast.

Vähämbält 30 aastat om Anu iist võtnu Räpinä gümnaasiumi oppajidõ tervüsligu võimlõmisõ rühmä. Tuust kasvi kats aastat tagasi vällä sääne punt naisi, kiä käve suvõl Tal’na ja Tarto võimlõmispidol. Noist pidodõst omma peri ilosa rõiva, mis päältkaejilõ väega miildüse. Ummi etteastmiisiga omma naasõ käünü ka kodokandi pidodõl. Anu om naisiga võimlõmiskava viimätseni vällä lihvnü ja parhilla oodõtas joba järgmäst Tarto võimlõmispito.

Naasõ kitvä, et Anu om kõikiga herksä, piinütundõlinõ ja avitaja inemine. Räpinä muusõumi juht Murumetsa Kersti kahjatsõs, et innembä Anu mano võimlõma es trehvä. «Anu juhendõt tervüsevõimlõminõ om päävä parõmb osa ja õnnõtunn,» kõnõlõs Kersti. «Anuga om hää läbi kävvü, timä käest om iks midägi oppi ja iinkujjo võtta.» Trennih om Anu täpsä ja rahulik, tege esi kõik har’otusõ üteh.

Anu om nii tervüsele hää eloviie ja spordi iistvidäjä ku esi kimmäs tegijä. Tä on käünü egäl aastal SEBi maijuuskmisõl, koh kõnd säidse kilomiitret. Ja plaan edespite ka minnä. Tervüse kottalõ ütles Anu, et vähämbit häti iks om, vahepääl tegevä liigõssõ hätä, selle piätki liikma. «Paiga pääle tohe-i jäia. Väläh saa värskih õhuh kõndi ja tuu om kõik ilma massulda,» ütles tä.

Minevä aasta anti Anulõ ka tiitli «Sportlik eakas».

Räpinäh üteldäs nal’aga poolõs, et Anu võitsõ Oskari ja vastapite. Räpinä jaos omma Anu ja Oskar uma kodo patrioodi, kiä omma ummi tegemiisiga kimmähe paigapäälist ello mõotanu. No võiva nä katõpääle üte kõva pido maaha pitä: Oskaril om õkva seo nätäl 80. sünnüpäiv ja ildaaigu valiti tä Räpinä valla avvokodanikus.

Säinasti Ene

Tuviku Anu (keskpaigah) võimlõmisrühm keväjä Tarto võimlõmisõpidol
Tuviku Anu (keskpaigah) võimlõmisrühm keväjä Tarto võimlõmisõpidol. Pilt eräkogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit