Ülehummõnidsõst (1.04.) pääle tohe-i kodotsirkõ vällän pitä vai piät näid vähämbält võrkaia seen hoitma – Eestin om tsirgugripi oht.

«Aid om olõman. Ku väega nõutas, sis või jo võrgu pääle kah tõmmada,» ütel’ päält 30 aasta kannu pidänü Antoni Annika Rõugõ kihlkunnast Tagakolga küläst. «Kana piät nigunii aia seen olõma, muidu võtt kull vai repän är.»

Parhilla om timä kanakari nii 30pääline. Annika tsirgugrippi ei pelgä ja pidä kannu edesi: «Et muna olnu hindäl lavva pääl ja hääle sõbralõ saanu panda karbi kangli ala.»

Räpinä-lähküdse Kasesalu talo peremiis Kuusiku Ülo om inämb murrõn. Tä kasvatas joba 20 aastakka jõuluhanni, iks nii 50 tsirku egä aastak.

«Hani kõndva muido jo iks väläh,» ütel’ Ülo.«Aid om külh olõmah, no sis piät näile haina ette niitmä, selle et värskit haina nä väega tahtva. No teedüst om kah veidü, näütüses, kas tsirgugripp või värski hainaga tulla? Kavva tuu haigus söögi seeh vasta pidä?»

Mitmõ väiku kanapidäjä ütli, et nä timahava egäs juhus väega hulga kannu ei võta.

«Müügihuuaig viil lätt valla, no arvada ostva inemise seo kevväi kannu veidemb,» arvas’ õkva Vana-Võromaa piiri takan Tagulan olõva Linnu talo ärijuht Hermeti Jarno. Ettevõtõ müü egä aasta inemiisile maaha mitu tuhat kanna, kiä omma kõgõ munarohkõmba ao ehk kümme kuud är munõnu.

Veterinaar- ja söögiammõt kiild tsirkõ vällän pitä selle, et Euruupan lätt lakja tsirgugripp.Tuud om joba löütü Soomõn, Roodsin ja Leedun. Oht lätt meil suurõs sis, ku rändäjä tsirgu peräle jõudva.

Et mõtsatsirgu es päsnü kodotsirkõ söögi ja joogi mano, piätki näide aialõ katussõ pääle ehitämä. Tsirgugripp lätt kõgõ inämb edesi viitsirkõ sitaga.

Tsirgugrippi jäänü kodotsirgu häötedäs veterinaarammõtnigu silmi all är. Kümne kilomiitre tsõõri seen tõvõpesäst tohe-i tsirkõ ega munnõ vällä vitä.

Kiä trehväs nägemä koolnuid mõtsa- vai viitsirkõ, andkõ tuust veterinaar- ja söögiammõtilõ teedä.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 


Päält 30 aasta kannu kasvatanu Antoni Annika pidä noid iks edesi. Harju Ülle pilt

 

Kodotsirkõ pidäjä

Maakund Põlva Valga Võro
Munakana    121 202 256
Hani 6 18 112
Parts 5 9 10
Kalkun 4 3 4
Vutt 0 1 2

Läte: PRIA (23.03. 2017)

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit