Mu latsõpõlvõkoton oll’ häste pall’o luuvust, armastust – kõkkõ, midä elol hääd om pakku. Et niimuudu sai olla, oll’ kimmäle pall’o mõotust saanu tuust, et esä oll’ kümme aastat Tsiberin ja imä samal aol kõik aig repressioonõ all. Tollõ peräst, et tä miis oll’ Tsiberin poliitvang.

Rassõ aig andsõ mu vanõmbilõ säändse kooli, et peräst, ku nä jäl kokko saiva ja mul oll’ võimalus siiä maailma tulla, es kõnõlda inämb halvust as’ost. Ku imäle sõbra küllä tulli, sis mõnikõrd kõnõldi paar sõnna tollõst, mis aigo üle oll’ eletü, a esä es kõnõlõ umist Tsiberi-aastist kõrdagi.

Mul omma kotost üten saadu opitunni nii esä ku imä käest.

Ku esä ärsaatminõ oll’, tull’ 89aastast vannaherrä kutsmada är saatma päält 100 inemise. Sis sai ma arvo, et taa vana miis oll’ elänü uma elo õigõlõ. Niimuudu, et ka noorõ timäst luku pei. Tä oll’ olnu tarvilik tollõlõ küläle, tollõlõ kogokunnalõ ja noilõ inemiisile, kes tedä tundsõ ja kellega tä läbi käve.

Säändse avvustusõ tiinvä är õnnõ nuu inemise, kiä kedägi ei kritiseeri, maaha ei tii. Kiä mõistva olla esi inemise ja võtva elost tan ja parhilla periselt ossa.

Imä käest olõ saanu sammamuudu opitunni. Oppusõ, miä ei paistu kül kõgõ parõmb vällä, a miä om mu jaos mõttõtarkus. Imä ütel’ niimuudu: «Kulla poig, rassõ tüü tegemisest proovi sa kõrvalõ hoita!»

Ma olõ rassõt tüüd elon pall’o pidänü tegemä ja saanu hindäle väega valutava kundi ja tõnõkõrd rassõ olõki. Tuu om mul lasknu imä mõttõterrä hindä jaos selgembäs märgota. Et tulõ rohkõmb oppi, pruuvi kujonda maailma ja elo üle märgota. Tarkus om tuu, mis avitas pall’o rohkõmb edesi, ku ull’ tüürabaminõ.

Pindmaa Aigar

Ettevõtja Pindmaa Aigar märgotas tan ilmaasju pääle tsipa tõsõ nuka alt, ku hariligult kaema harinu oltas.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit