Ku inemine ütles, et täl ei olõ aigu, sis olõ ma 100 protsõnti kimmäs, et tä võlss. Aigu om egälütel sama pall’o, a tuu, kes ütles, et täl ei olõ, kulutas uma ao är võlss asju pääle. Asju pääle, mis tedä uman elon kuigimuudu edesi ei avita.

Ildaaigu kuulsõ ma ütte vanna indiaani mõtõt. Üts hõimupäälik om ütelnü, et 50aastanõ inemine om olnu keskmidselt viis aastat periselt ummi mõttidõga paigapääl, tan ja parhilla. Ülejäänü 45 aastat hulkva mõttõ ei tiiä kon. Ja ku mõttõ hulkva, sis ei olõ noil määnestki köüdüst tuu inemise esihindä edenemise vai ülesandõga, midä tä maa pääle tegemä om tulnu.

Ku inemise seen om hingepiin vai -valu, sis tuul aol kõrrastas inemine väega veidü ummi mõttit, ummi sisemiidsi suhvliid. Inämbüs ots sis meelelahutust. Ütskõik, kas om tuu seebika kaeminõ televiisorist, arvutin olõk vai midägi muud. Inemisel om hirm, tä pakõ hindä iist, tege kõik, et ei piäs olõma esihindäga.

Olõ arvu saanu, et vaikusõaig ja esihindäga olõminõ võiva olla maailma kõgõ rassõmba as’a. Esihindäga ollõn olõt sa kül kõgõ parõmban seltskunnan, a sul om tuud olõkit rassõ kanda, õgasugutsit hullõ mõttit nakkas pähä tulõma.

Kuis sis olla esihindäga? Ma olõ tuud hindä pääl niimuudu perrä pruuvnu. Ku mul teküs elon määnegi sääne asi, mis pand mõtlõma, ja ma ei tiiä, kuis tuud kõrda aia, võta hariligult valgõ paprõ. Kirota sinnä üles tuu, mis minno sekä, vai nuu as’a, midä om vaia kõrda aia, ja nakka välläpäsemist otsma. Kõgõ parõmb, ku istu tuu kirjapant paprõga piigli ette ja kae piiglin tuud inemist, kes vasta kaes. Ja sis ei lääki pall’o aigu, ku või paprõ päält kõik nuu as’a maha tõmmada ja saia arvu, et periselt määnestki küsümüst es olõki. Lihtsäle mu ego vai ull ma om vällä mõtõlnu ullõ asjo, midä olõ naanu uma pää seen ketrama.

Annas luuja meile kõigilõ mutsu mitte mõtõlda noid mõttit, mis ei olõ tarviligu mi hindä edenemises, tan ilman elämises!

Pindmaa Aigar

Ettevõtja Pindmaa Aigar märgotas tan ilmaasju pääle tsipa tõsõ nuka alt, ku hariligult kaema harinu oltas.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit