Vana-Võromaa kultuuripärli

Kultuurkapitali Võro maakunna Kultuuripärli preemiä saaja Teppo Priidu (52) ja Mähari Kadri (45) omma katsa aastaga tennü kuulsa lõõdsameistri Teppo Augusti kodotalost Teppo lõõdsatalo – lõõdsamuusõumi ja kontsõrdikotussõ.

Kuis Priidu vanavanaesä Teppo Augusti talost lõõdsamuusõum sai?

Priidu: Talo oll’ kõik aig olõman ja uutsõ umma aigu. Hulga aastit mi mõtlimi tuu kõrdategemisest, inne ku toimõndama naksimi.

Küssemi Võromaa partnõrluskogost lõõdsatalo tegemises tukõ. Näile asi miildü ja saimiki ehitämise jaos rahha. No olõmi perämädse kolm aastat saanu inemiisi vasta võtta ja kontsõrtõ tetä, tiatrietendüisi moro pääle laskõ.

Kadri: kontsõrdi omma inemiisile, kellele miildüs lõõdsamäng, ja etendüse omma kah lõõtsaga köüdedü olnu.

Määne Teppo lõõdsamuusõum om?

Priidu: Muusõum om vanan rehehuunõn. Üten tarõn vai kambrikõsõn om pillimeistri tüütarõ: pillitüüriista ja veidükese pilte kah. Rehetarõn om nätä vanal aol elos tarvilikku kraami. Kolmas om rehealonõ, sääl mi olõmi tennü kontsõrtõ. Sinnä om tettü ka muusigainstallatsioon: saa kullõlda ütsä Teppo lõõdsa hellü. Pilli omma peri aastist 1909–1952.

Muusõummi saa kaema tulla suvitsõl aol.

Midä tiiät Teppo Augusti kotsilõ?

Priidu: Ma ei olõ timäga esi kokko putnu: tulli ilmamuna pääle veidükese ildampa, ku timä oll’ är lännü. No Teppo August pidi iks tõistmuudu miis olõma, et sändse pilli vällä mõtõl’! Timäst sääne ummamuudu lõõdsamäng Võromaal algusõ sai ja no mis sündümä om nakanu, tuud om illos kaia ja kullõlda: ku pall’o hindäle pille tetäs ja mängitäs.

Uskmada lugu, selle et tä oll’ üts lihtsä talomiis, kes vele mant opsõ kirotama, kõik noodi olli timä jaos «piibukõsõ». Timäst omma perrä jäänü sändse lõõdsaluu nigu Loosu külä polka ja Teppo valss.

Mu tsõdsõ kitt’, et August oll’ olnu väega hää süämega muhhe miis: ku liinast tull’, sis tõi latsõlatsilõ kompvekke.

Kadri, kost su lõõdsahuvi peri om?

Ma olõ lõõdsamängu seen kõik aig olnu. Pillimänguhuvi om joba latsõst pääle. Olõ akordionni opnu ja lõõdsamäng tull’ loomulikku rata pite.

Kas Priiduga katõkõistõ mängiti koton lõõtsa?

Kadri: No peris nii ei olõ, Priidu ei…

Priidu: …ei lää käümä! (Naard.)

Kadri: No seo aasta nakkami lõõdsaopitarri kõrraldama, et vahtsit lõõdsamängjit iks Võromaalõ mano tulõssi. Mine tiiä, peräkõrd võtt Priidu ka pilli kätte? Loodami, et saami vahtsõl kuul pihta naada ja keväjäni vällä laskõ. Suvõl tulõva jäl kontsõrdi ja tandsuõdagu – lõõts om innekõkkõ iks simmanipill, tuu perrä piät tandsi kah saama!

Kas mõistat mängi ka Loosu külä polkat?

Kadri: Ma ei olõ viil pruuvnu mängi, tulõ iks är oppi. A ma või mängi «Ku naanõ minnu pahandas» – tuud om Teppo August arvada kah mängnü!»

Küsse Harju Ülle


Kultuuripärli Mähari Kadri ja Teppo Priidu. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit