Väega häid asjo sünnüs: Keskeräkund, sotsi ja IRL kangutasõ põrgo väretit vallalõ. Edenemist näile!

Arvudikeelen tulõgi riigile «format disk» tetä. Kõvaketas tulõ är formaati, vahtsõ mälubloki pääle panda ja sõs tulõ kõvakettalõ põhisäädüs vahtsõst pääle laskõ.

Tsukrumass tulõ. Arvada soolamass kah. Automass, tiimass. Aktsiisi pandva lakkõ.

Inemise tetäs lõpus umõtõ võrdsõs: ku põra ei olõ osal rahha, sõs pia ei olõ kellelgi.

Ja omgi hää. Viimäne kõrralik restart oll’ 10 000 aastat tagasi – ijäaig. Koti külmssi üttemuudu är nii vaesil ku rikkil, no näemi, et sama asi kõrdas hinnäst.

Ja tuud om väega vaia. Ma olõ herevällä. Ku inemisel om egä päiv kuuk lavva pääl, sõs ei mõista tä makõst inämb luku pitä.

A sõs tulõ valitsus, võtt inemise näpost kinni, tsuskas tuu s…aunikuhe ja sõs õkvalt suuhtõ.

Sõs saa inemine võrrõlda. Ku pikkä aigu ei olõ inämb kuuki lavva pääl olnu, sõs lätt tuust unikust võet näpp kah makõs. Ja om tunnõ, et elo om elämist väärt!

Hää om teedä, et kõik aig, egäl silmäpilgul omgi elo kõgõ parõmb. Ma olõ tuud uma lagja ilmakaemisõ perrä opnu.

Sitõmbas saa kõik aig minnä, tuu man alomast piiri ei olõki. Ja kõgõ om su elo määndsestki võimalikust sitõmbast elost mitu kõrda parõmb.

Päälegi ei olõ surm kah määnegi lõpp. Suur osa maailma inemiisist usk, et inemine sünnüs ümbre. Viil sitõmbahe ello, miä om järgmädsest elost häädüse poolõst kõvastõ parõmb.

Vahepääl, kannatuisi vaihõlõ, olõ mõtõlnu, mille om riigimiihil esindüskulu, a alambil ei olõ.

Vastussõs olõ löüdnü, et riigimehe esindäse riigi uhkõmbat puult, illusiooni.

Sändse petükujo luuminõ masski pall’o. Mi, riigialamba, esindämi õigõt näko. Tuu esindämise umakulu om väega otav.

Valitsusõl ja riigiettevõttõ juhil, ku tä ummi tegemiisiga toimõ ei tulõ, om kõgõ võimalus tagasi astu.

Harilikult mastas noilõ, kiä tagasi astva, viil mitmõ kuu hüvitist, kõik omma tuud kuuldnu-nännü.

Mu soovitus olõs õks vasta pitä ja hamba ristin kannahta. Kannahtusõ tegevä inemise suurõmeelelidsembäs.

A ku tõtõstõ peräkõrd kopa ette viskas, sõs või jo terve rahvana tunnista, et mi es saa toimõ. Astumi sis ütitselt tagasi ja nõvvami takastperrä hüvitist.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
riigialamb

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit