Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ 11.–13.08 Lätimaal Kornetin. Kolmõl pääväl peetäs loengit ja arotluisi, käüdäs huvisõidul ja õdagidõ om kultuuriprogramm. Latsilõ om loengidõ aigu eräle latsikoolitus.

Et seokõrd om suvõülikuul vällämaal, tulõ kimmäle üten võtta ID-kaart vai pass, autoga sõitõn piät juhil üten olõma juhiluba ja auto tehniline pass.

Suvõülikuuli saa minnä ka bussiga. Buss lätt riidi, 11. põimukuul kell 12 Võro kerigu mant. Tagasi Võrolõ tulõ buss pühäpäävä kell 13.30.

Üümaja teedüs. Maada saa Korneti rahvamaja põrmandu pääl. Vaia om uma magamisaúa üten võtta! Telke saa kah üles panda.

Viil om võimalik saia raha iist üümaja 5 km kavvõn Romeškalnsi mõisan. Tuu piät egäüts esi kirja pandma ja läbi kõnõlõma tel +371 2241 3373.

Kaika suvõülikuul om võrokeelitside ja -meelitside inemiisi egäsuvinõ kokkosaaminõ, midä peetäs joba 1989. aastagast pääle. Edimäne suvõülikuul peeti Kaikal. Tuu kotusõ perrä om ettevõtminõ ka uma nime saanu.

Timahavadsõ suvõülikooli täpsembist tegemiisist ja Korneti kandist tulõ pikembält juttu järgmädsen Uman Lehen.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit