Ku Peri raamadukogohoitja Õkva Margit 7. märdikuul üten tõisi vahtsidõ võrokeelitside laulõ tegijidega Mooste folgikua lava pääl saisõ ja Uma Laulu preemjit vällä kuulutõdi, olli timä mõttõ joba kodotii pääl. «Sis tull’ nigu kapaga külm vesi: tuu oll’ hiitümine, a rõõmsa hiitümine,» kõnõlõs Margit võiduluu välläkuulutamisõst. Hiitümise põhjus oll’ tuu, et võiduluus sai timä tett laul «Mõtõlus».

Laulukonkursi võitminõ üllät’ ka tasaligu olõmisõga Õkva Margiti tutvit. «Kuna ma ei olõ mitte millegagi varõmb eski märki andnu, et mino käest võis midägi säänest tulla, sis nii mõnigi helist’ ja küsse, et ega ei olõ nimmi kokkotrehvämine,» kõnõlõs laululuuja.
Järgmäne päiv tulliva inemise Peri raamadukokko Margitilõ õnnõ suuvma ja tedä kallistama. «Üts armsa külätädi tõi karbi kommõ, ütel’, et om tast joba paar tükkü võtnu, karp ei olõ inämb peris kinni, a midägi muud es olõ tuvva ja tä nii tahtsõ tulla. Seletämist oll’ ütsjago, et kuis sis kül nii läts’,» kõnõlõs Margit.

Õkva Margit ütles, et timä laulu omma kõik sündünü mõtsan ümbre hulkõn. «Nii omma nä kõik tulnu, üts 15 laulu,» seletäs tä. Inämbüs timä laulõ omma sündünü eestikeelitside sõnnuga, a kats laulu, minka tä võistlõma otsust’ minnä, omma aoga esi lännü võrokeelitsis. Konkursi võidulaul sündü Margitil aastidõ iist Valgõmõtsa tiiotsan bussi uutõn. «Taivas oll’ pilvi täüs, kaie noid ja säält tä tull’.»
Häste läts’ võistlusõl ka Margiti tõõsõl laulul, latsõpõlvõmälestüsel «Mar’aaid». Pall’o kontsõrdikullõja tulli perän ütlemä, et seo laul olõs nigu õkva näide hindä latsõpõlvõst.

Elo mõttõ otsja

Loomu poolõst om Margit otsja. Tä om opnu kutsõkoolin kontrolör-kassapidäjäs, mis täämbädsel aol piäs tähendämä klienditeenindäjät. Margitil om viil raamadukogohoitja kutsõtunnistus ja parhilla lõpõtas tä ka massaažikuuli. Kümme aastat om tä olnu aokiränik, a om olnu ka koolin pikäpäävälatsi «kar’ataja». «Nigu hunt Kriimsilm uma ütsä ammõtiga,» seletäs Õkva Margit. Kõigi noidõ otsmiisi pääle ütles tä, et täämbä viil ei tiiä täpsele, mis asju tä siiä ilma ajama om sündünü. «Midä kiäki periselt tan ilman aja, jääski inämbüsel meist üles löüdmäldä,» om Õkva Margit kimmäs.

Rahmani Jan


Rõõmsalõ hiitünü Õkva Margit peräst võiduluu välläkuulutamist Mooste folgikua lava pääl.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit