Ku as’ast pall’o ei tiiä, sis nakkatki pelgämä

Nii mõnõhki küläh om inemiisi, kes pelgäse vahtsõ suurõmba valla tulõkit. Ega inemise täpsele ei mõista üteldägi, midä nä pelgäse. Edimäne pelgämine om, et kuis ma sinnä vallamajja saa, tuu om kavvõh ja võõrah majah. Inemine kõnõlõs tuud murõt ka naabrilõ ja no pelgäs joba kats inemist. Ja nii kasus tuu hirm nigu lumõpall.

Inämbüseh kokkopantuh valduh jääs iks vanna vallakeskusõhe määnegi vastavõtupunkt alalõ. Ku om vaia asju aia, sõs ei piäki väega kavvõhe minemä. Esiasi, kas tuu vana majagi õkva tarõ takah oll’.

Mu imä olõ-i viimädse katskümmend aastat vallamajah käünü. Ku vaia om olnu, sõs olõ ma tä iist asjo ajanu.

Ma esi käü ka vallamajja harva. Kõrd kuu joosul volikogo istungit kullõmah vai mõni kõrd aastah komisjoni kuuholõkil.

Suvõl hirmutõdi, et Orava pandas Rõugõ külge, ku mi iks Võromaa poolõ kaemi. Ma ütli jo sõs, et mullõ sünnüs ka nii.

Mul olõ-i vaiht, kavvõh tuu vallamaja om. Rohkõmb ku vallamajja om mul asja Tartohe, Villändihe ja Pärnohe, koh mu latsõlatsõ eläse.

Hiussit lõika ma iks edesi Põlvah, kinno ja kontsõrdilõ käü Võrro ni tiatrihe ja tohtri mano Tartohe. A vallaammõtnikõga aja asjo e-postiga.

Tõõsõs pelätäs, et suurõ valla volikokko väiku kotusõ kandidaadi ei päse. Tuu või nii olla, a või ka tõisildõ minnä. Ku üles säetäs umast kandist veidemb ja kimmämbit kandidaatõ, kes saava toetusõ hindäle, sõs om võimalik uma inemine sisse saia külh.

A ku egä külä pand vällä hulga kandidaatõ, sõs läävä helü lakja ja kiäki näist ei päse volikokko.

Tark kogokund mõtlõs joba täämbä läbi, kellest näil vahtsõh volikogoh kõgõ rohkõmb kassu om, ja tege kõik tuu nimel, et uma inemise puult pall’o helüsit tulõssi.

A ku umavahel kokko ei lepütä, sõs olõ-i midägi nurista kah.

Ku sügüses om valitsus ammõtlikult vahtsidõ valdu piiri paika pandnu, om egä väikumbki külä määndsegi valla osa ja tävve mõistusõga volikogo ei jätä ummi inemiisi kohki hättä. Tuu ei saa ülepää jutuski tulla.

Nii et ma julgusta külh asja rahulikult võtma. Kül aig and arotust.

Säinasti Ene
Säinasti Ene
Orava, Vahtsõliina khk

 

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit