Pühäpäävä, 23. hainakuul uutva pall’o talo üle Eesti küläliisi. Joba kolmas kõrd peetäs vallaliidsi talodõ päivi. Vanal Võromaal tege uma ussõ küläliisi jaos valla päält kolmõkümne talo.

Alle-Saija tiatritalo Kanepi vallan Kaagna külän om üts, kiä tuul pääväl küläliisi uut. Nigu nimigi ütles, ei tetä sääl talon põllutüüd, a hoobis tiatrit.

Taloperemiis Kikermani Aivo kõnõlõs, et päält esä surma jäi talo tühäs. «Põllumiis ma ei olõ, a midägi võinu tetä,» seletäs tä tiatritalo alostusõ luku. Nii tull’gi Aivol üte Kanepi harrastusnäütlejide laagri aigu mõtõ, et seo talo man võinu tiatriga tegeldä.

Lavastaja Ulsti Ingrid võtsõ mõttõst kinni ja no tetäs talon joba neläs aasta tiatrit. Ku edimält oll’ talo rohkõmb lihtsäle hää mõnnus kotus, sis no tetäs tiatriprojekte joba tõsitsõmbalt.

«No om sisesaal kah valmis, küte seen, saa aasta läbi toimõnda, pruuvi tetä,» seletäs Kikermani Aivo.

Tiatritalo kunstilidsõ juhi Ulsti Ingridi sõnno perrä om talo tegemiisi tulipunkt nimme hoitu harrastajidõ pääl. «Tahami, et piledi hind püsünü küläliisi jaos kättesaadav, proovimi hinnäst nulltuluga är majanda,» seletäs tä.

Talo tiatritükken mängjä omma mitmõlt puult üle Lõuna-Eesti. «Meil om uma trupp. Inemiisi tulõ tassakõistõ mano, kiäki är ei lää. Seo ansambli tüütäs häste,» kõnõlõs Ulsti Ingrid.

Aastan tuvvas vällä kats-kolm vahtsõt lavastust. Üts noist om kimmäle täüspikk suvõtükk. Timahavanõ vahtsõnõ suvõtükk om Puusepa Janno kirotõt «Viikingitütar Ragna», miä seo nädäli lõpun lava pääle saa.

Plaanõ, midä mano ehitä, om tiatritalol hulga. Projektitoetuisi abiga püütäs otsast iks midägi tetä. «Parhilla huvvi om, nii mi seod asja laembas teemi, nigu jõvvami,» seletäs Kikermani Aivo.

Üts põhjus, mille vallaliidsi talodõ pääväl küläliisi oodõtas, om Aivol viil. Timä meelest om maal väega pall’o erävaldusõ silte, mõni paik võinu olla ka sääne, kon küläliisi oodõtas. Alle-Saija tiatritalo egäl juhul uut.

Rahmani Jan

Teedüst tuu kotsilõ, määndse talo viil uma ussõ vallaliidsi talodõ pääväl küläliisi uutva, saa kaia internetist avatudtalud.ee.


Tiatritalo uut küläliisi: pildi pääl Ulsti Ingrid tütrega, näütlejä Joosepi Kent ja Kikermani Aivo. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit