Seo nädälivaih saava Munamäe all Vaskna turismitalon kokko umas lõbus tähetiidüst uurva inemise. Peetäs hobiastronoomia süküspäivi.

Süküspäivi üts kõrraldaja, Rõugõ üüpildimiis Margi Martin seletäs, et kokko tulõva nuu, kiä omma huvitõdu, mis üüse taivan sünnüs. «Paiga pääle tulõva ka peris tiidüsmehe, kelle käest saa täpsembäle taiva kotsilõ uuri,» kõnõlõs Margi Martin.

Süküspäivil plaanitas taivatoro pistü panda ja kaia, midä nätä om. «Ja mitte õnnõ üüse, päivä kah. Omma olõman eräle taivatoro, minka saa päivä taivast kaia nii, et silmäle haigõt ei tii,» seletäs Margi Martin.

Üts põnõvampi tegemiisi om tüütarõ, kon päävä aigu kaias üütaivast. «Pruugitas taivatorro, mis om tõsõl puul maakerrä. Üle interneti kaias, midä Austraalia taivan nätä om,» kõnõlõs Margi Martin.

A miä saa, ku pilve taivan omma? «Loodami, et ei olõ pilven, kuigi meil ilm om nigu om. A esiki ku midägi ei näe, omma meil põnõva ettekandõ ja loengu. Ja ma arva, et Austraalian õks om hää ilm,» jääs Margi Martin luutusrikkas.

Eesti astronoomia selts om väega pikkä aigu suvist kokkotulõkit tennü, no tetäs kokkosaamiisi ka keväjä ja sügüse. Seo kõrd saias kokko Võromaal.

«Astronoomi tahtva, et mi olõs nii lõuna puul, ku saa, selle et lõuna puul om parõmb kaia, mis taivan om, om pümmemb. Siin Võromaal mõtsu vahel om viil esieränis pümme,» lugõ Margi Martin üles seo paiga hää küle.

Täpsembät süküspäivi kavva saa kaia internetist kodolehe astronoomia.ee päält.

Rahmani Jan


Margi Martini pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit