Üten põimukuu alostusõga naas’ siinkandin pääle ka kipõ tiatrielo. Seo riidi, 3. põimukuul esietendüs kats suvõtükkü – suurõtiimuusõumin tulõ lava pääle Mikstiatri «Pagulased» ja Setomaal Treski küünin kand Seto perimüstiatri ette tükkü «Vanahunt».

«Pagulaste» lavastaja Tootsi Kristo kõnõl’, et proovi omma lännü kuumalt, a tuust huulmada lõbusalt. «Näütlejä omma väega rahul, inämbüisil omma juurõ tankandin, kõik mõistva võro kiilt. Mullõ hindäle miildüs, et seo om uma inemise jaos ja õkva seos kõrras kirotõt tükk, mitte varramba valmis olnu tekst.»

Tootsi sõnno perrä passis lavastust kaia kõigil. «Eks mi kõik olõ ummamuudu pagulasõ, tuust taa tükk kõnõlõski.»

Näütleja Järvise Ene om õnnõlik tuu üle, et saa ütskõrd ummõhtõgi uman latsõpõlvõkeelen mängi. «Olõ joba 50 aastakka Põlvast är, a seo ei lää meelest. Ma ei usu noid inemiisi, kiä ütlese, et omma joba nii kavva Tal’nan elänü, et ei mõista inämb uman keelen kõnõlda – tuu om hepotaminõ, mõistat iks. Innembä olõ tennü võro keelen säändsit rollõ, kon om olnu õnnõ mõni lausõ. Tervet rolli ja tükkü olõ-i saanu tetä. Nüüd om mul väega hää miil, et saa seon lavastusõn mängi.»

Tükü ideest kõnõldõn Järvis suuri sõnnu tetä ei taha. «Ma või tan jo suurõlt kõnõlda kontseptsioonist ja millest kõgõst viil, a periselt tahami mi rahvalõ aoviidüst pakku. Ja tuu seen kõnõlda parhilla pääväkõrraliidsist asjost, mille kotsilõ egälütel midägi arvada om. Mi ei taha kedägi är pahanda. Kõnõlõmi, nigu tuu üts väiku kogokund, kes mi tükün olõmi, eläs umma ello ja kuis kaes tuu pääle, mis suur ilm näile pääle sund. Päämine mõtõ om vast tuu, et mi tükimi elo man är unõhtama, mis om peris, kuis nüstäs lehmä, kuis tetäs haina.»

Vanahundi juttõ esieräline hõng

«Vanahunt» om seto jutukõnõlõja Feodor Vanahundi juttõst kokko säet tükk.

Lavastaja Kesoneni Helena luut, et täl õnnõstus Vanahundi juttõ esierälik hõng kätte saia ja tiatritüküga edesi anda. «Om jo tegemist miihi maailma lugudõga – sääl om pall’o poganit juttõ papõst, juutõst ja seksist. Meremäelt peri Kiluski Ott om Vanahundi luu dramatisiirnü ja kiä Otti tiid, tu ka saa arvo, et tä om umalt puult viil pall’o kipõt kraami mano pandnu.»

Rahmani Hebo


Etendüse «Pagulased» pruuv. Pildi pääl näütlejä Mäesaarõ Marko, Jaanovitsi Margus ja Järvise Ene. Rahmani Hebo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit