Minevä pühäpäävä kõrrald’ MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad talvõmatka. Käüti Sangastõ kandin matkaraa pääl, uuriti paikligu mesinigu tegemiisi ja küdseti ütitselt tulõ pääl vorstõ. Minevä suvõ luud vahtsõnõ suuri perride ütisüs om peris suurõ huuga käümä lännü.

Parhilla om Kagu-Eesti latsirikkidõ ütisüsen päält katõkümne perre, kiä eläse Põlva maakunnan. A nigu ütles ütisüse nimigi, oodõtas ütenlüüjit ka muialt Kagu-Eestist. Latsõrikkis peetäs perrit, kon kasus kolm vai inämb last.

A mille oll’ vaia vahtsõnõ ütisüs tetä? «Mi tundsõmi, et tahami midägi uma nägemise perrä är tetä,» kõnõlõs ütisüse iistvidäjä Perlovi Bibi. Huvilidsõ saadi kokko ja no om ütisüs egä kuu kõrraldanu üte suurõmba ettevõtmisõ.

«Mi tahaski tetä säändsid välän käümise sündmüisi, et iks rohkõmb tarõst vällä ja latsõ ja perre tervüsligult liikma saanu,» seletäs Perlovi Bibi.

Nii omgi joba kõrraldõt hulga egäsugumaidsi kuunkäümiisi. Minevä suvõ lõpun tetti ütine piknik, sügüse kõrraldõdi edimäne välläsõit Valgamaalõ Aakre kanti, esäpäävä paiku tetti essi tunnustaminõ, ütenkuun peeti ka jõulupito. Om olnu ka koolituisi ja om käütü hinnäst laatõ pääl näütämän. Ütisüsel om valmis saanu ka uma logo. Liikmõ võtva küländ hää meelega tegemiisist ossa, ka timahavadsõlõ edimädsele suurõmbalõ välläsõidulõ tulli pia poolõ ütisüse liikmõ, kokko kümme peret.

Lisas üritüisi kõrraldamisõlõ ots ütisüs noid, kiä saanu suuri perrit avita. Om löütü tugõjit, kiä anni perrile jõulu aigu piletiid üritüisile, a om ka rahaga tugõjit. Üts suurõmbit kuuntöid om valla lännü Põlva toidupangaga, kiä egä nätäl ütisüsele väikut söögikraami api and.

Perlovi Bibi pidä tähtsäs ka tuud, et om tekkünü võrk, kon suurõ perre saava ütenkuun asjo arota, ummi murrit, rõõmõ ja kogõmuisi jaka.
Edesi om plaan saia Eesti latsirikkidõ perride liidu liikmõs. «Olõmi joba liikmõkandidaadi, teemi tüüd, et saia järgmädse poolõ aasta joosul liikmõs,» seletäs Perlovi Bibi.

Rahmani Jan

Kümme Põlva kandi latsirikast peret alosti umma pühäpääväst matkapäivä Sangastõn mesinigu Männiste Reinu man. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit