Hõi, vana kirotaja! Sa olõt seod kuulutust joba uutnu! Uma Lehe 14. jutuvõistlus om no vällä kuulutõt. Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe 14. jutuvõistlusõlõ. Parõmba kirätükü saava avvohinna ja hää jutu trükümi lehen är 2018. aastaga joosul.

Hõi, vahtsõnõ kirotaja! Sa olõt lugõnu Umast Lehest naid jutuvõistlusõ juttõ ja mõtõlnu, et kae, a mul oll’ hoobis sääne lugu. Võta pleiäts peio vai istu arvudi taadõ ja panõ uma lugu kirja. Inemise avastasõ elo joosul hindän vahtsit andit, vast olõt sa üts, kink sisse kirotajapisiläne käkitü om.

Võistlusjuttõ sordi:

1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu

Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu. Juhtuminõ olku peri kas hindä vai mõnõ tutva-sõbra perrest, umast küläst-liinast, bussist, tüükotussõst… Lugu piäsi olõma juhtunu kas kirotaja hindä vai mõnõ tutva inemisega vai olõma päält kuultu-nättü.

2. Lugu, midä periselt es juhtu

Mõnõ luu omma tegünü inemise pää seen: nättü unõn vai määndsestki juhtunust as’ast edesi mõtõldu, kuimuudu olõs võinu olla. Mõnikõrd ei saaki periselt arvo, om taa lugu juhtunu vai vällä mõtõldu. A lugu om jo iks olõman, kasvai kirotaja pää seen. Peräkõrd om hää lugu?

3. Tervüisi tõsõst ilmast

Kas om kuigimuudu (unõn vai elon) kokko pututu kadonuga viil päält timä kuulmist. Vai om nättü midägi muud, midä hariligult peetäs ilmvõimalda luus: nättü mõnt tunti vai muud seletämäldä kujjo. Vai om mõni asi esihindäst ütest paigast tõistõ kõndnu.

Teema om vällä pakutu kuuntüün Eesti rahvaluulõ arhiiviga.

4. Maolda nali

Ku meelen mõlgus mõni hää ja tsipa ull’, või-olla ka kulunu nali, sis noid või kah jutuvõistlusõlõ saata.

Inne luu kirotamist lugõgõ läbi seo oppus:

Egä inemine või saata võistlusõlõ kooni kümme juttu. Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit ega internetti üles pant. Lugu võinu olla mõistligu pikkusõga, mitte pikemb ku üts arvudilehekülg (3500 tähemärki, 700 sõnna). A või ka lühembä jutu kirota.

Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista tel 782 2221 vai 5692 2841. Märgimi vällä, kuimuudu lugu iks kirja saanu.

Egä jutu mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr! Ku tahati, et lehen trükitäsi ti tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu suuv eräle luu lõppu mano!

Oodami juttõ nikani ku 24.11.2017. Jutu saatkõ info@umaleht.ee pääle vai Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin). Tunnissõna: jutuvõistlus.

Parõmba jutu saava preemiä. Kõik kirotaja saava tenotähes Võro-Seto tähtraamadu.

Ja hõi-hõi, koolilatsõ üle Vana-Võromaa ja kavvõmbal kah! Timahavanõ koolilatsi kirätöie võistlus «Mino Võromaa» uut ütenlüüjit. No saava koolilatsõ ummi võrokeelitsit juttõ saata Uma Lehe jutuvõistlusõ aol ja teemas või valli ka midägi taa jutuvõistlusõ umist. Parõmba kirätüü pandas internetti üles, egä viie aasta takast plaanitas trükki kõgõ parõmbist töiest kogomik.

Üten Uma Lehe jutuvõistlusõga kuulutas Võro Instituut vällä 31. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa».

Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliidsi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka vabal teemal, niisama Uma Lehe jutuvõistlusõl vällä pakutul teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I-III, IV-VI, VII-IX ja X-XII klass).

«Mino Võromaa» 31. võistlusõ teema omma:

Mu koolitii
Äpärdünü …käük
Mu kõgõ suurõmb suuv
Vigurit täüs … (inemine/lats/elläi/äpp)
Pand i-le pää otsa
Mu uma pido
Oodami latsi ja nuuri võistlustöid novvembri 24. pääväs meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva-saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Parõmba kirotaja saava avvohinna. Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 525 3215 (Kaile Kabun).

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit