Süküs om aig, miä pall’odõlõ ei miildü. Pikält om pümmet ja tuu tege meele mustas.

A ütele mu sõbralõ miildüs süküs. Tä tekk’ hindäle väiku tarõkõsõ, kon sügüseõdagidõ istu ja märgota.

Om nigu om, a egäsugumadsõ muutusõ luudusõn andva võimalusõ küssü, mille nii om. Näütüses: mille läävä sügüse vahtrõlehe kõllatsõs ja vereväs?

Et koolitunnist tuu kotsilõ midägi meelen ei olõ, naksi internetist vastust otsma. Väega selget tarkust ma es saaki. Üteldäs, et kõllanõ värm om vahtrõlehil kõik aig olõman, a tuu ei paistu rohilidsõ seest vällä. Sügüse poolõ saa rohilidsõ jõud otsa ja kõllanõ nakkas vällä paistma. Verrev värm tulõ puulehile stressist vai mürgütüsest. Ja ku vahtrõlehe pääle tulõva musta täpi, om tuu määnegi seenehaigus.

A mille om egäl oinal uma mihklipäiv?


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit