Ku lüüt internetin Youtube’in sisse sõna «Piimäpukin», tulõ ette video, kon kiränik Keräneni Mika näkku Turuneni Tommi lugõ võro keelen luulõtust ette. Keräneni Mika om Hummogu-Soomõst peri tunnõt eesti latsikiränik, kiä parhilla eläs Tarton. A miä köüt tedä Võromaaga ja kiä om Turuneni Tommi?

Turuneni Tommi (Keräneni Mika). Pilt Youtube’i videost

«Mu köüdüs Võromaaga naas’ pääle 1993. aastagal, ku ma tulli Soomõst uma kallimbaga Eestimaalõ. Olli sis 19aastanõ ja täüs armastust uma pruudi ja timä kodomaa vasta. Kolisimi Kar’ala künkide vaihõlt tasatsõlõ Adaverre. Kats kuud elli uma kallimbaga timä vanõmbidõ man. Huulmada tuust, et eleti Kesk-Eestin, kõnõl’ mamma Lydia õnnõ võro kiilt. Todaaigu es mõista ma viil eesti kiiltki, a mi saimi mu tulõvadsõ ämmäga uma jutu är kõnõldus. Mamma ütel’ mu kotsilõ Maki. Seo oll’ väega armsa. Vannust oll’ mammal päält ütsäkümne ja mul om hää miil, et mu vanõmb tütär sai mõni aasta ildampa aia juttu inemisega, kiä oll’ sündünü iks pia sada aastat tagasi ja mis päämine, kõnõl’ vanna ja uhkõt kodokiilt.

Seo oll’ alostus, perän om köüdüssit hulga olnu. Mu lemmikpaiga omma Urvastõ, Antsla, Kanepi, Sännä ja Lüllemäe, sääl omma mul uma inemise. Võromaal tunnõ hinnäst väega häste. Kuntliganõ maastik ja elo-olo omma nigu mu kodokandin Ida-Soomõn. Ka huumorimiil om üttemuudu, nii miihil ku ka naisil.

Turuneni Tommi sündü viil mõnõ aasta iist. Seo om mu var’onimi, kirota seo nimega kitee keelen, miä om mu kodomurrõ. Et Contra om mu sõbõr, paki tälle vällä mõnõ luulõtusõ ria-alodsõ eesti keeli ja palssi võro kiilde panda, ku tälle veidükesegi miildüs. Üts mu hindä lemmikluulõtus om sääne, kuis ma tahas Puutinilõ kõnõlda tuust, et mu vanaesä talost jäi puul Vinne poolõ pääle. Ku ma kõrd elon piäs timäga kokko saama, olõs ummi vanaessi nimel poliitilidsõlt konkreetne.»

Paar vällävõtõt tuust Turuneni Tommi Puutini-luulõtusõst:

kolm sata hektääri sjoo om puul
vanavanõmbidõ talost miä jäi Soomõ poolõ
/–/
kolm sata jäi piiri taadõ
Põh’a-Kar’alan
/–/
kinä olõssi nätä ti näko
avvostõt president
ku ma küsüssi mink vasta ti tuu vaihtasi
ku saasi

Rahmani Jan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit