16.–18. piimäkuul om Verskah ilosa Õrsava järve veereh muusiga- ja matkapido Seto Folk.

Muusiga- ja matkapido kaes timahava mõtsa poolõ. Päält hää muusiga ilosih kontsõrdipaiguh uut väikumpi folgiliidsi meeleperi tegemiisiga latsiala. Märgotaja löüdvä kimmähe üles moroülikooli, filmisõbra saava ehtsäh jurtah häädmiilt tunda soomõ-ugri filmifestivalist ja roidõlda tahtja võiva minnä mõtsa.

Pidolõ tasos tulla kõgõ perrega, tegemiisi jakkus kõigilõ.

Matka päivä ja üüse

Seto Folgi põnnõv matkaprogramm, koh om päält 20 matka, kuts kaema Setomaa mõtso imeht ja rikkust. Ütehkuuh avastami Verska luudust ja maastikku hainajuurõ, päkädsi ja puiõ latvu korgudsõ uudishimolidsõ pilguga.

Ütskõik, kas olõt väke täüs roitõlõja, rahulinõ edesiminejä vai tiidmiisinäläh matkasell – kimmähe lövvät folgil hindäle meelelidse viisi mõtsaga jutu pääle saia.

Matkal saat kävvü nii päivä ku üüse. Saat är tunda järve helle, livvõlda järve pääl vai sis kävvü kultuuriluu-matkal Setomaa aoluuliidsi paiku pite. Matku om esisugumadsõ mõtsatundmisõga folgiliidsilõ. Suurõmba seiklejä saava näütüses otsi tsihilöüdmise kontrollpunktõ, vähämbä folgilidsõ jäl uuri, määndse kasvu kasusõ üte ruutmiitre pääl, ni kaia järvi ja lumpõ tsill’okõisi eläjit mikroskoobi all. Matkaprogrammih saa püüdä üüse mutukit ku kävvü aoluulidsil retkil Põh’a- ja Lõunalaagri rato pääl.

Soomõ-ugri filmi jurtah

Seto Folgil saa kaia soomõ-ugri filmitegijide filme. Tuud saa tetä tävveste esierälidseh kinosaalih, eräle festivali aos üles pantavah jurtah.

Filmi omma peri mineväidsi aastidõ soomõ-ugri filmifestivalõ (FUFF) filme hulgast. Filmikaemist juhatasõ sisse mitmist rahvuisist FUFFi vabatahtligu – mari, eestläse, ungarlasõ jne.
Filmi tuu Seto Folgilõ soomõ-ugri filmifond SUFF.

Muusiga haard üteh

Muusigaprogramm om timahava esieränis köütvä.

Et Seto Folk om riikevaihõlinõ muusigapido, sis ärke jätke tarvitamada võimalust seost rikkusõst ossa saia. Timahava om muusigaprogrammih ülesastjit, kiä käändvä folki jazzis, rokis ku ka teknos. Värskit muusikat ja tsipa mõtsa poolõ olõmist pakva laulja ja pillimehe nii festivali kodokandist Setomaalt ku üle kõgõ Eesti. Kavvõmba külälise tulõva Soomõst, Ungarist ja Gruusiast.

Kontsõrtõ tetäs mitmõ lava pääl üle kõgõ festivaliala. Päälava om seokõrd Verska lauluplatsi pääl, tõõnõ lava Seto talomuusõumi kar’akoplih ja mõtsalava festivali keskkotussõst tsipa kavvõmbah Õrsava järve veereh. Viil tege õdagist ussõ valla vana söögitarõ, koh pidoliidsi uut üüklubi, ja kats kontsõrti om puulpäävä ka Treski küünüh.

Laaneotsa Annela

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit