Timahava suvõl tulõ Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin kolm katõpääväst võro keele laagrit. Laagri peetäs 8.–9. hainakuul, 29.–30. hainakuul ja 5.–6. põimukuul.

Laagrihe oodõtas latsi, kiä opva võro kiilt ja kultuuri vai eläse seo kultuuriruumi seen ja tahtva võro kiilt tarvita ja tundma oppi. Et tekkünü ütine laagritunnõ, oltas kats päivä muusõumin ja tetäs egäsugutsit asjo, mink seen ka mitmõsugumaidsi tüü- ja opitarri. Laagri edimäne päiv nakkas pääle kell 9 ja laagri lõpõs tõõsõl pääväl kell 17.

Põlva talorahvamuusõum Karilatsin om kõgõ suurõmb vabaõhumuusõum Lõuna-Eestin ja tuu aoluuliidsin huunin om laagri pidämises hää keskkund. Ütest laagrist ossavõtminõ mass 20 eurot.

Et laagrit saanu parõmbalõ plaani ja ette valmista, pallõldas hinnäst võimalikult varra kirja panda. Üten vahetusõn kogonõs laagrilõ 20 last, kokko om laagrisuvõst võimalik ossa saia 60 latsõl.

Ligembät teedüst laagri kotsilõ saa kaia muusõumi kodolehe polvatalurahvamuuseum.ee päält. Laagrit tugõ Rahvakultuuri Keskusõ Vana-Võromaa perimüskultuuri tugõmisõ programm.

Teedüst and ja kirja pand Roobi Reet, reet.roop@wi.ee, tel 521 0671.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit