Vana-Võromaa kultuurikua aasta viimätsel, a üteliidsi seo kandi saviseppi edimädsel ütitsel näütüsel «Rutiin või rituaal?» omma vällän egäpäävädse savianoma, miä kodo lämmäs tegevä.

Päälkirä võigi valla seletä nii, et ütelt puult om tarbõkeraamiga köüdet süümise ja egäpäävätside toimõnduisiga – rutiiniga, a tõsõlt puult and sääne käsitüü kõgõlõ nii harilikulõ suurõmba tähendüse.

Näütüse kuraatri Huulõ Jana mõtõl’ välläpanõkiga köüdüssen edimält abstraktsõ kunsti pääle, a näütüse mentor, kunstiakadeemiä emeriitprofesri Rohlini Leo märkse, et tarbõas’a omma väärt säänestsamma imehtämist ja imehtelemist nigu egäsugunõ muu kunstitüü, mis ei olõ tettü pruukmisõs. Esieränis kitt tä Kagu-Eesti savikunstnikkõ, kiä ei olõ vannu saviasju tegemise moodust õnnõ kinni pidänü, a omma sutnu tuud vahtsõnda ja hindä umaperrä mano panda. Seo näütüs tege tutvas Rumvoldi Aivari, Maaski Helemalle, Kevvai Karmeni, Nageli Krista, Kriguli Meelise, Kriguli Signe ja Konksi Urve käekirä. Vanalt Võromaalt om kasunu inämb savikunstnikkõ, a näütüse iistvõtjidõ mõtõ oll’ näüdädä innekõkkõ noidõ savivoolitsõjidõ luudut, kiä tan paiga pääl eläse ja tüütäse.

Näütüs tetäs valla 22. märdikuul kell 18. Välläpanõgi kõrval om plaanin pakku hulga muud põnõvat: huvilidsõ saava näütüses kaia filmi kunstnigõ tegemiisist. OÜ Saviukumaja kõrraldas välläpanõgi aigu loengu ja tüütarõ, kon pääteemä iks savivuulminõ. Tüütarri või uuta ka savikunstnigõ hindä puult. Näütüst tävvendäs viil müügilaud, kost saa keraamikat üten osta.

UL


Potikedräga savianoma tegemine.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit