«Aasta pümmemb aig om üle eletü, nüüt lätt õnnõ valgõmbas,» rõõmustas savikunstimiis Rumvolti Aivar. Tälle miildüs ellä rohkõmb luudusõ perrä, tuuperäst pidä tä püürüspäivä tähtsämbäs ku aastavahetust. A mõnõ kombõtäütmise, näütüses tinavalaminõ, omma täl iks aastavahetusõs kah.

Lännüt aastat pidä savikunstnik ja oppaja Rumvolti Aivar kõrdalännüs. «Vast kõgõ suurõmb asi oll’ näütüs. Inne taad oll’ viimäne suurõmb uma töie näütüs kümme aastakka tagasi. Hää külh, et trehväs’ juubõliga üten, a mu jaos numbri väega midägi ei tähendä. Näütüse ettevalmistusõ man või huug üle minnä ja sis om taa rohkõmb kohustus, väega ikäv tetä. A seokõrd läts’ kõik üten jutin, umbõs aastak aigu tei näütüsetöid. Mu arust sai peris hää,» kõnõlõs Aivar umast juubõlinäütüsest «Tummõtsõõr».

Nigu ütles ka nimi, omma Rumvolti vahtsõmba tüü tummõ, tettü mustast savist. Tuu om sääne savi, kohe sisse segätäs ravvaoksiidi ja mangaanoksiidi.

«Väega illos matt, tükk aigu sai otsitus. Taa om sääne dekoratiivnõ, supikaussi taast ei tii, a ei olõki vaia egäst savist supikaussi tetä,» seletäs Rumvolti Aivar. Tummõmbat värvi ei piä tä hellest halvõmbas, ütles, et tuu om lihtsäle asju tõõnõ puul.

Päält ummi töie tegemise om Aivar ka oppaja. Avatud Ateljee galeriin lätt joba kümnes aastak savioppust. Oppus om savitüü man timä meelest tähtsä. «Väega pall’o om häid inemiisi, kes kirotasõ projekti ja saava ahokõsõ. A nä ei tulõ tuu pääle, et A-d ja B-d selges oppi. Säält tulõ säänest üttemuudu värki, miä om opitu internetist ja tuud om hallõ kaia. Hää om, ku saa kedägi avita järe pääle, tehnilise värgi, kuis midä tetä,» seletäs tä.

Aivaril om ka suur suuv vahtsõs aastas: «Väega hää olõs, ku lääsi käümä kunstimaja ehitüs. Tuud om võrokõisilõ vaia, säändse suurusõga liinan, nigu Võro, piässi kunstimaja olõma,» seletäs tä.
Võro liina kõgõ vanõmba puumaja ehitämist Võro kunstimajas vidä iist Aivari naanõ, kunstnik ja galeriipidäjä Ruti. Hulga tüüd om tettü, no otsitas rahha, et ehitüs käümä ja 2020. aastagas Võro liina kõrralik kunstimaja saia.

Rahmani Jan

Rumvolti Aivar uman tüütarõn, käen mustast savist tett pilt. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit