2006. aastagast pääle om meil küläh traditsioonis saanu kokkosaaminõ 20. põimukuul. Piämi meeleh uma külä kangõlast, kellest om kõgõ pall’o põnõvat kõnõlda. Tuu kangõlanõ om mõtsaveli August Sabbe, kes sündü Võhandu veereh Palo taloh. Seo aasta sai timä sünnüst 111 aastakka.

Ka timahava tulli Paidra külä vana ja noorõ kokko ja peivä mälehtüssamba man piknikku. Kiä midägi tiidse, kõnõl’ ummi mälehtüisi tuust mõtsamehest.

Seo aasta tull’ jutus sääne lugu, kuis Sabbe oll’ olnu nii abivalmis miis, et opas’ ütele poiskõsõlõ jõõ veereh vagla õngõkonksi otsa pandmisõ är. Poiskõnõ läts’ kalla püüdmä, a es mõista vakla konksi otsa säädi ja es saa tuuperäst kalla. Sabbe tull’, näüdäs’ poiskõsõlõ ette, kuis vagõl piät konksi otsah olõma, ja ku oll’ är opanu, kattõ kipõstõ nigu udsu sisse.

Hää miil om olla uma sünnüpaiga inemiisiga üteh. Ja tuust om väega hää miil, et iks noorõ tulõva kah kotost vällä.
Tennä umalt puult kõiki ja looda, et saami mihklipäävä paiku jäl külärahvaga kokko.

Riitsaarõ Laine


Paidra külä rahvas Sabbe mälehtüskivi man 2020. aastaga 20. põimukuul. Aaspere Kairi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit