12. süküskuul oll’ Ruusmäel pidolinõ päiv: edimäst kõrda näüdäti rahvalõ vahtsõt raamatut «Ruusmäe latsi juttõ», kon seen Ruusmäe kandi koolilatsi võrokeelidse jutu aastist 2002–2016. Raamat om järg 2002. aastagal ilmunulõ juttõkogomigulõ.

Tollõn, et sääne raamat vällä sai tulla, omma «süüdü» Ruusmäe kooli inneskidse oppaja Otsa Helve ja Oru Leili. Nimä kor’ssiva Ruusmäe kandi koolilatsi kirotõdu võrokeelidse jutu kokko, hoitsõva nuu alalõ ja tougassiva raamatus saamist takast. Raamatul om neli kokkosäädjät: lisas Helvele ja Leilile ka Otsa Kärt ja Pärnapuu Sirje. Kõvvu kaasiga ja värvilidsele raamatulõ tsehkendi pildi Ruusmäe koolilatsõ. «Luumõtüü sai kokko kor’atus tuuperäst, et nä är ei kaossi ja olõssi alalõ. Seon raamatun om osakõnõ Ruusmäe lähiaoluku ja är omma trükitü kirotajidõ latsõpõlvõunistusõ,» selet’ Otsa Helve raamadu ettenäütämisel.

Kuigi kaasõ pääl om kirän, et jutu omma aastist 2002–2012, om raamatun juttõ ka ildadsõmbast aost. Tuu aastaarvuga tahtsõva kogomigu kokkosäädjä är märki, et 2012. aastagal kattõ Ruusmäe kooli nimi.

Raamatun kirotasõ koolilatsõ kodost, kodoeläjist, aastaaigõst, sõprust, koolist ja muust. Kirän om ka vikurjuttõ, põnõvusjuttõ ja peris vällämõtõlduisi juttõ. Inämbüs jutõst om kirotadu koolilatsi võrokeelitside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» jaos.

Juttõ raamatus saamisõ vidäjä, rahvamaja juhataja Pärnapuu Sirje kitt’, et sääne juturaamat om abis egäsugumaidsi uma kandi üritüisi man, ku om vaia löüdä mõnt sissejuhatust vai vaheteksti. Viil tõi tä vällä, et kirotaja tundva säändse raamadu üle uhkust. «Nuu kirotaja, kes omma põra joba suurõ inemise, saava ummilõ latsilõ ummi kirätöid ette lukõ ja olla uhkõ: näet, mu jutt om tan raamatun!»

Raamadu «Ruusmäe latsi juttõ» and’ vällä Ruusmäe nuuriklubi. Tukõ saadi kultuurkapitalilt, Rõugõ vallavalitsusõlt, lisas toetiva välläandmist 64 inemist Hooandja platvormi pääl.

Rahmani Jan


Juturaamadu kokkosäädjä ja välläandja. Inneskidse oppaja Oru Leili ja Otsa Helve, rahvamaja juhataja Pärnapuu Sirje ja Ruusmäe nuuriklubi vidäjä Pärnapuu Kerli. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit