Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

9. kiri. Opera Comica Pentru Copii*

Kõrd liinan ümbre sõitõn näi üte maja pääl silti «Koomilinõ latsi oopõritiatri». Säändse põnõva nimega maja herät’ uudishimo. Uursõ internetist perrä ja tõtõstõ, sääne asotus om Bukarestin olõman.

Ütel kinäl pühäpääväl otsustimi Rasmus Kõuga minnä ja kaia, midä seon tiatrin ka näüdätäs. Midägi väega suurt mi es ooda, es või jo ette teedä, kas tego om hariligu, latsilõ kerembät meelelahutust pakva trupi vai minkagi tõsitsõmbaga. Plaansõmi kaia kell 11 pääle nakkavat etendüst «Ivan Turban», a egäs juhus lätsimi pall’o varrampa paiga pääle. Õks vahtsõnõ kotus, võõras liin ja kiil.

Aigsalõ tiatri mano jõudminõ oll’ õnnõlik trehvämine. Mi plaanitulõ etendüsele olli kõik piledi vällä müüdü, a üteldi, et õkva pääle nakkavalõ tüküle om viil paar kotust saia. Haarimi võimalusõst kinni ja mi es saa pettä.

Seo koomilidsõ nimega oopõritiatri om väega tõsinõ ettevõtminõ. Majan om etendüisi jaos neli saali. Trupin ja orkestrin om kümnit inemiisi. Ja miä päämine, etendüse omma väega meistremuudu tettü. Täpipäält nigu peris tiatrin.

Olõmi joba käünü kattõ etendüst kaeman ja järgmädsele omma kah piledi ostõdu. Ja kuigi lavastusõ sõnaosa om mi jaos suurõn jaon arvosaamalda, saa sisust ja tegemiisist kergele arvo.

Päält lava pääl näüdätävä om ka kõik muu sääne nigu peris oopõrin: muusiga tulõ-i lindi päält, a tuud tege peris orkestri, midä juht dirigent; valgus ja helü omma hää kvaliteediga.

Mi kodomaa tiatritegijil olõs tast oppi külh.


Epleri Rain

* Koomilinõ latsi oopõritiatri (https://www.operacomica.ro)

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit