Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

4. kiri. Valitsusõ vasta meeleavaldamisõ

Perämädsel aol olõ egä päiv rumeenläisiga kokko saanu. Siiämaalõ ei olõ ma viil trehvänü üttegi inemist, kiä es kõnõlnu, ku vilets valitsus näil om. Samal aol kõnõlõsõ pall’o mullõ tuust, kuis «teil sääl Eestin om e-riik ja muido ekämuudu hää põh’amainõ elo».

Umas kurvastusõs saa ma näid lohuta. Kõnõlõ, kuis kurapoolidsõ omma riiki juhtman ja valitsus kehvä. Pääle tuu kõnõlõ näile oppuslidsõ luu inneskidsest, hääpoolitsõst valitsusõst ja e-riigist, kon autidõ tarvitamisõ registri tetäs avaligus, et latsõ saasi massuammõtilõ kõlista, ku esä näile hummogu tüümassinaga piimä tuuma lätt.

Ummõtõ mõistva rumeenläse kehvä valitsust är pruuki tuusjaos, et hinnäst häste tunda. Pühäpäävä olli nii Bukarestin ku tõisin Rumeeniä liinun suurõ rahvaga meeleavaldusõ valitsusõ vasta. Mi otsustimi perrega Bukaresti protestist ossa võtta ja ei kahjatsõ sukugi.

Meeleavaldaminõ om tan kinä rahvapido. Inemiisi korjus kokko hulga ja kõigil om tujo hää. Tuldas üten latsiga ja om nätä, et kõigil om võimalus üle tükü ao kokko saia vanno sõpruga, kedä muido harva trehvätäs. Üles om säet lava, kon parõmba suuvärgiga kodanigu saava kõnnit pitä ja hõikuslausit vällä rüüki. Latsi köütvä hobõsõ, kink man saa laskõ hindäst pilti tetä. Ratsapolitsei om suuri jõudõga platsin.

Jälleki üts kotus, kon eestläse saanu rumeenläisi käest midägi oppi. Meil om kombõs kehvä valitsust hauku koton köögilavva takan vai mõnikõrd ka sõpruga sannalava pääl. Niimuudu neo valitsusõ hinnäst vahetasõ ja mi kannatami vagusi ollõn är. Õga tan kah lihtsäl inemisel muud tetä olõ-i ku kannata ja edesi ellä, a vähembält tuldas kehvä valitsusõ sõimamisõs kokko, aetas juttu ja visatas nall’a kah.

Lõppu üts ülesannõ matõmaatigahuviliidsilõ. Ku aktsiisi nõsõmisõ peräst tulõ riigi rahaplaani ligi 200 miljoni euro suurunõ mulk, sis mille piät rahandusministri löüdmä kattõ rahaplaanist puudu jääväle 35 miljonilõ eurolõ juhul, ku tä aktsiisinõsõmisõ är jätt?


Epleri Rain

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit