Päält Põlva ja Võro riigigümnaasiumi luumist om jäänü tsipakõsõ inämb opilaisi kodomaakunna gümnaasiummi opma.

Maavalitsusõ saiva õkva kokko numbri, kohe omma edesi opma lännü keväjä põhikooli lõpõtanu opilasõ. Põlva maakunnan lõpõt’ põhikooli 240 nuurt, näist 115 (48%) opp edesi uma maakunna gümnaasiumin: Põlvan 92, Räpinäl 15, Verskan 5 ja Kanepin 3. Kavvõmbal gümnaasiumin opp 50 nuurt ja täüskasunuidõ gümnaasiumin 15*. Aasta tagasi läts’ kodomaakunna gümnaasiummi opma 47% ja katõ aasta iist 44% põhikooli lõpõtanuist.

Võro maakunnan lõpõt’ põhikooli 334 nuurt, näist 171 (51%) opp edesi uma maakunna gümnaasiumin: Võrol 96, Parksepän 45, Vahtsõliinan 12 ja Antslan 18. Kavvõmbal gümnaasiumin opp 37 nuurt ja täüskasunuidõ gümnaasiumin 36*. Aasta tagasi läts’ kodomaakunna gümnaasiummi opma kah 51% ja katõ aasta iist 46% põhikooli lõpõtanuist.

«Ma es hõiganu väega kipõlt, kas riigigümnaasium om mõotanu nuuri jäämä opma umma kodomaakunda – Põlva gümnaasium õkva alost’ ja Võro uma om kah noorõkõnõ viil,» ütel’ Põlva maavalitsusõ haridusnõvvoandja Ohaka Katrin. «Kooli valimisõ põhjusõ omma huvitava. Tarto liina haridusosakunnan tüül ollõn näi, et kõgõ tähtsämb oll’ kas vanõmba kogõmus sama kooliga vai sis müüdi kooli kotsilõ. Määne om hää kuul? Lihtsä küsümüs, a vastussit om pall’o.»

Ohaka Võro kolleeg Lutsari Kristiina ütel’, et numbridõ perrä olõ-i muutus märkmist väärt, no opilaisi arvamiisi muutumist om tä tundnu külh. «Illos maja, nuur teküs koolijuht, kiä pand kooli sisse pall’o väke – noorõ arvasõ selgele Võro gümnaasiumist parõmbahe ku inne,» ütel’ tä.

«Arvssi, et tuu lätt tsipa kipõmbalt, ku rohkõmb nuuri mi kuuli jõud,» ütel’ Võro riigigümnaasiumi direktri Kurvitsa Karmo. «Viil ei olõ säänest tunnõt, et noorõ jätnü Võro gümnaasiumi peräst Tartohe minemada. No opilasõ omma kitnü, et mi kuul om löüdnü hää tasakaalu: opmisõn om kõrd ja süstem, no tuu man om häste hulga luuvust ja saa opmisõs pall’o eri ainit valli.»

Vagivahtsõ Põlva gümnaasiumi juht Savi Alo ütel’, et opilaisi arvamist kooli kotsilõ om viil varra uuri – riigigümnaasium om tennü tüüd õnnõ kuu aigu ja tuudki asõnduspinna pääl. Vahtsõst aastast saa oppi vahtsõn majan ja opilaisi käest arvamiisi küsümine om plaanit keväjäs.

* Täüskasunuidõ gümnaasiumi opilaisist omma mõnõ ka varramba põhikooli lõpõtanu.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit