Seo pildi tekk’ Aaspere Kairi Paidra kandin Võhandu jõõ veeren mõtsan. Pilditegijä ütel’, et säälsaman lindsi pildi tegemise aigu kats nõgikikast ümbre ja koskil toksõ määnegi tõnõ hähn viil. A kiä nuu mulgu puu sisse tekk’?

Luudusõhuvilinõ keelemiis Kalla Urmas Räpinä kihlkunnast tiid, et hariligu kirivä hähnä ei elä ligistikku üte puu otsan ja tuuperäst ei tohessi neo olla pesäkambri. «Innemb ma usu, et kärg (nõgikikas) om pedäjä sisest süvvä otsnu. Tä om väega tugõva nokiga tsirk, jõud särtsit suuri mulkõ tetä ka õnnõ sööginälä peräst. Või kül olla, et om proomit mito kõrd pessä tetä, ja ütski uus olõ-i kõlvanu. A ma mõtlõ, et kärg taht iks viil suurõmbat uust.»

Tsirgutiidläne Sellise Urmas Kanepi ja Otõmpää kihlkunna piiri päält löüd, et Kalla Urmassõ arvamist või usku. «A nigu inemise, nii omma ka tsirgu egäüts ummamuudu – mõnõlõ miildüs sannan ellä, tõnõ taht 10 tarrõ majan magamisõs ja pall’u aknit. Ma arva, et seo nõgikikas (mu kandi nimi musträhnile) om arvanu, et õkva tuu puu om kõgõ õigõmp, ja om pesnü sinnä esi aastil esi mulkõ. Osa naist omma näta joba nakanu kinni kasuma. Võiolla om erilise aura vai väega puu? Ega nä hariligult ei viisi nii süvvit mulkõ puu sisse pessä üte vagla peräst, kül aga võiva puu peris lakja lammuta, ku säält pall’u süvvä om luuta. Enämpide tegevä nõgikikka pesä iks esi aastil esi puiõ sisse. Ja ega peris häste ei näe kah pildi päält, ku suurõ neo mulgu omma.

Või arvada, et puu om seest pehme ja ku päälmidsest kihist läbi saat, olõt ku võiu seen. Tuuperäst ei saa jättä peris kõrvalõ ka hähnä (suur-kirjurähn), kel miildüs kah puid pessä, aga vähämbit mulkõ tetä. Hähnä tahtva kül valgõn söögi otsmisõga tegeldä, tuuperäst vast jämme puu seen om pimme. A näil om pikk kiil, tuuga saava maitsa ka puu seen olõvit vaklu ja muid. Ja ku vaia, sis ka keelega söögi säält vällä aia. Ku juhtus olõma väega hää suutäüs, siis võiva mitu mulku kah tetä. Nä kullõsõ, kuis süük puu seen liigus, ja pruuvva õigõn paigan kipõlt ette jõuda. Sis jääs sääne algaja Kalašnikovi pruuvja valang puu sisse nätä. Nii et kõik või olla mõtsan, kon kiäki ei sekä!»

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit