Vana-Võromaa kultuuripärli

Kultuurkapitali Põlva maakunna Kultuuripärli preemiä saanu Suurõ Margot (44) om Põlva ja Räpinä muusigakooli lauluoppaja, kelle laululatsõ mängolidsõlt lauluvõistluisi avvohindu korjasõ.

2016. aastal sai Räpinä ja Põlva muusigakooli näiokõisi ansambli Gram of Fun tõist kõrda pääpreemiä Alo Mattiiseni muusigapäivil nuuri vokaalansamblidõ konkursil, võitsõ rahvusvaihõlidsõ lauljidõ ja ansamblidõ võistlusõ «Space 2016»… Mille om nii häste lännü?

Avvohinna tulõva iks pikä tüütegemise pääle. Gram of Funi laulja omma aastit soololaulu opnu, kõgõ kavvõmb (11 aastat) Räpinä muusigakooli laulja Kaldmäe Kadi.

Hulgani avvohindo omma laulja saanu joba kümmekund aastakka, no 2016 oll’ tõtõstõ esieräline aastak – viis grand prix’d lauluvõistluisilt.

Laulja kõnõlõsõ, et olõti hää oppaja. Midä esi lauluoppamisõ man tähtsäs piäti?

Juhendaja piässi esi umast tüüst luku pidämä ja tuuläbi tekütämä ka opilaisi seen armastusõ nii laulmisõ ku ka laembalt muusiga vasta.
Laulu opmisõ man om kõgõ tähtsämb iks kõik aig edesi rühki, ka sis, ku om rassõ. Oppaja kõgõ suurõmb rõõm om tuu, ku tüü opilasõga kand vilja. Ku olõt ütenkuun läbi käünü pikä tii, kon om olnu nii rõõmu, kurbust, vaihõpääl eski silmävett, sis egä kõrdalännü ülesastminõ om väega esieräline hetk.

Midä ütleti Põlvast ja Räpinält peri nuuri lauljidõ kotsilõ?

Kõik laululatsõ omma mullõ kalli ja armsa. Lauljas saamisõs piät olõma huvi ja väega suur tahtminõ tüüd tetä. Hää laulja om julgõ ja haard lava pääl ollõn kullõja üten, tä mõist mukka läbi laulu kõnõlda.

Määne roll om edu man kontsõrtmeistri Jõgi Riivol?

8,5 aastat tagasi tull’ Riivo Põlva muusigakuuli tüüle, lauljidõ kontsõrtmeistris. Õkva saimi arvo, et ku ütenkuun tüüd teemi, sis tävvendämi tõnõtõist.

Kuuntüü läts’ edesi ka Räpinä muusigakuuli. Meil om ütesugunõ tsiht, mõistami kuuntüün laulja andõ vällä tuvva ja tuuga rehkendä.

Riivo om ka hää ansamblilaulu säädide luuja ja orkestridirigent. Nii omma laulusolisti saanu hää kogõmusõ, kuis suurõ orkestriga laulda. Olõmi nii Räpinäl ku Põlvan tennü kontsõrtõ ütenkuun tunnõtuidõ Eesti lauljidõga ja Põlva kiilpilliorkestriga.

Katõ muusigakooli kõgõ parõmbist solistest saigi kokko pantus ansambli Gram of Fun.

Joulukuul sai valmis ansambli edimäne plaat. Tahami jaka laemba rahvaga suurõ armastusõ ja pühendümisega tettüt muusikat.

Mändse omma 2017. aasta plaani?

Seo kuu lõpun laulva viis mi opilast Saarõmaal üleriigilidse laulukonkursi «Solistica 2017» finaalin. Salumi Sireli pässi ETV «Laulukarusselli». Keväjä laulva kats poissi võistlusõl «Poiste laul».

Gram of Funi saa kullõlda 7.03. Räpinä rahvamajan, laulva ütenkuun ansambliga Noorkuu. Keväjä loodami kolmandat kõrda võita Mattiiseni-konkursi.

Räpinä lauljidõga plaanimi 10. 05. suurõmbat kontsõrti, kon lüü üten ka Põldvere Laura.

Kas laulutütrigu võinu ka võrokiilse luuga üles astu?

Mi repertuaarin olõ-i viil võrokiilset laulu olnu, või-olla edespite tulõ, elo näütäs.

Kost peri olõti?

Sündü Rakveren, no 10aastadsõlt kolisimi perrega Verioralõ, kohe jäiegi elämä.

Küsse Harju Ülle


Suurõ Margot laul esi kah, no perämädsel aol inämb oppas. Karpsoni Andrusõ pilt

Räpinä laulja Kaldmäe Kadi (18) Suurõ Margotist:

Margot jääs silmä joba uma loomu ja olõmisõ poolõst. Kon timä om, sääl tege tä õkva lämmä ja sõbraligu õhkkunna. Päält tuu om tä väega hää laulja ja muusik, kiä jaga ummi tiidmiisi ka tõisiga.

Margot tege umma tüüd suurõ pühendümisega, om ütekõrraga nii oppaja ku sõbõr. Tä and hindäst kõik, et murrõ är klaari. Timä laulutunnin om kõik aig hää olla.

Margot om ka valla vahtsilõ mõttilõ ja taht esi hinnäst tävvendä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit