Seol nimel on täämbädsen Eestin 69 kandjat. Nimi panti õnnõ üten paigan, Vana-Antsla mõisa üten Matu talun. Matu om talukotus, miä jääs Kraavi küläst õkva lõuna poolõ. Mägiste poolõ käändvä tii lätt sääl kõrraga üle Matu oja. Vanastõ oll’ ka seo kant Säre külä all. Matu tallõ vana nimi ollegi Säre külä perrä Särematu (1782 Serre Matto, 1795 Särrematto).

Hindäle ja poigõlõ seo priinime saanu Matu Kaarli elli 1782 üten velliga Särematu Oti man ja oll’ sulanõ. 1811–1816 vaihõl sai tä peremehes. Tä võisõ olla ka sama talu kunagidsõ peremehe perrätulõja. Priinimi omgi tett katõosalidsõst lisanimest Säre-Matu, kon mõlõmbast poolõst om võet edimäne puul. Matu om sõs kunaginõ edenimi. Tuu all om evangeeliumikirotaja Matteusõ nimi, midä vahel om apostli Mattiasõ (Madis) nimest erälde peet, kukki mõlõmbal pühämehel oll’ üts ja tuusama heebreä edenimi.

Ao joosul om pruugit ka nimekujju Säremat. 1942. aastagal om ütele perekunnalõ kinnütet ammõtlik nimekuju Sermat ja jätet kõrvalõ tõnõ seeni pruugit varjants Säremat.

Kuulsas om seo nime tennü laul «Madis Mäekalle valss». Laulun omma kõik ummi nimmiga tegeläse, muiduki Põlva miis Mäekaldõ Madis, a tõisi hulgan ka Sermati Toomas, kiä päst Madissõ är katõ ilgõ päti käest. Periselun juhatas Sermati Toomas Eesti Wu-Shu föderatsiooni. Et mõnõlõ om seo nimi võõras olnu, sõs või internetin löüdä päämidselt sõnnu varjantsi, kon Sermatist om saanu Serbati Toomas.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit