Rüävõtmisõ aigu passis häste kirota nimest Rüga. Taa perekunnanime kandjit om 40 ümbre.

Nimi om annõt kõgõ inne 1809. a Kanepin ütele Võro koolipoiskõsõlõ, kiä oll’ Võrolt Kanepihe kihlkunnakuuli lännü. Pastor Roth andsõ tuul aol nime kõigilõ, säälhulgan ka koolipoiskõisilõ, kiä arvada külh vaihti nime uma (vana) perekunnaga ütes ja samas. 1826 om taa perekunnanimi annõt katõn mõisan: Võromaal Urvastõ kihlkunna Vaabina mõisa Matsi talon ja Tartomaal Sangastõ kihlkunna Pringi mõisa Tolkusõ talon. Tartomaal oll’ nimi ilosalõ uman keelen kirja ka pantu: Rüggä. Kats g-d om vana kiräviis, a tuud loeti ja tulõ lukõ ütes g-s. Valgan ja Helme kandin om elänü perrit, kinkal om edimält olnu läti nimi Rudsit, a ildamb om tuu paiklikku kiilde ümbre pantu ja nii om näistki saanu Rüga. Nimi omgi tarto- ja võrokeeline ja tähendäs muidogi leevävillä rükä. Eesti kiil võtt täpi viimädse tähe päält är.

Vidrike mõisan (Otõmpää kihlkunnan) om nimes annõt ka Röa, a vannun paprin om ka kirän, et Röä pere om tuusama mis Rüggä. No muidogi om, õnnõ kumbki nimi om esi käändevormin: nimekäänüs rügä : umakäänüs rüä. Niiviisi ommaki Röa-nimelidse ildamb muutunu Rüga-nimeliidsis.

Kaarli mõisan (Hallistõ kihlkunnan) om nimes annõt Röand, miä võissi tähendä rüäandi ehk rüäsaaki. Taal nimel om mõnitõist kandjat.

Pallasõ kunstikoolin käünü maalikunstnik ja graafik Rüä Eduard oll’ sündünü Sangastõ kandin 16. põimukuu pääväl 1903, a koolin käünü Võromaa poolõ pääl. Timä ja timä perekunnanime juurõ küünüse Vaabina mõisalõ. Mehest sai Pallasõ koolin edimält Vahtra Jaani opilanõ, ildamb tulli tõsõ oppaja. Rüga elli Pärnomaal, a säält pagõsi 1944 är välämaalõ. Timäst sai New Yorgin teküs kultuurielo ja kunstinäütüisi kõrraldaja, a tä tekk’ umma kunstitüüd ka edesi ja pruuvsõ erinevit tehnikit. Tä oll’ Eestin saanu veidükese kuulsas joba edimädsel Eesti aol, a uma peris edimäne näütüs oll’ täl viil 1988. aastagal Võromaa muusõumin. Tä kuuli 1997. aastagal Ameerikan New Jerseyn.

Fastrõ Mariko

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit