Kandjidõ arvuga 2216 om Rebane sagõhusõ poolõst 11. nimi Eestin. Seod nimme omgi tulnu kõikist maakundõst. Muidõst harvõmbidõ panti taad nimme külh Järvä-, Lääne- ja Virumaal, sukugi es panda täämbädsel Hiiumaal. Hingerevisjonnõ perrä oll’ mõisit, kon seo nimi tegüsi, 134. Noist 106 oll’ Liivimaal ja õnnõ 28 Eestimaa kubõrmangun. Kiräpilte oll’ mitmasugumaidsi: Rebbane (78 mõisan), Rebane (9), Rebanne (1), Rebbani (1), Rebbanne (2) ja Räbbane (3).

Lõunaeesti keelen om eläjänimi muiduki repän, umasütlejä rebäse. Nii pantigi Rebban (26 mõisan Liivimaal ja nellän Eestimaal), Repan Karula ja Rõugõ kihlkunnan, Reppan Sangasten ja Rõugõn, Repän Harglõn ja Karulan, Räbban Mulgimaal Halliste kihlkunnan. Eesti kiräkeele võidukäigu aigu 19. aastasaa lõpust 1930. aastidõni oll’ Lõuna-Eesti inemisil viil vormilist katõnimelisust, minkast and tunnistust täämbädsel pääväl veidemb ku kuvvõ kandjaga perekunnanimi Rebane-Reppan. Ka mu naasõ vanaimä Vastrõ Vilma vastas uma imä tütriguaolidsõ nime küsümise pääle: «Mamma oll’ Repän!» Tä es piä tuud kuigimuudu tõsõs nimes ku Muidõ-rahva (naabritalu) parlanõ Rebane. Keriguraamatin om Harglõ kihlkunna Saru külän 1870. aastil kirja pant Rebban, 1930. aastil Rebane.

Priinime alussõs oll’ mõnigi kõrd talunimi, nigu Sarun Rebäse (1826 Repäse) talu perrä vai Puurmani mõisan Kursi kihlkunnan Rebase Mihkli latsilõ. A taad nimme om sakõstõ annõt ka sulasrahvalõ. Köüdüs edenimega Rein või kah midägi lukõ. Pahkla mõisan Hagerin sai seo priinime Kahharpäe Reino p Mihkel. Vana-Antsla Koemõtsan seo nime saanu sulanõ Märdil oll’ jälleki väikene poig Rein. Pindi mõisa Tiri külän (Rõugõ khk) om 1829. aasta hingeraamatulõ pant järgepiten: Sussiilwes (Susiilves), Sussi (Susi) ja Rebban. Ilvessoes om Võrumaal kutsut ahmi.

Ku 1921. aastagal Setomaal nimmi panti, tegüsi sääl nii Rebane Pankjavitsa vallan ku umakeeline Repän Petseri vallan (seoilmaaigu 10 kandjat). Eestistämisel vahet Rebane vällä saksakeelitsit nimmi Fuchs ja Fuks, lisas viil Tokmann, katsiknimmi Arst-Rebane ja Rebane-Järv.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit