Seod nimme kand Eestin 63 inemist. Vanan kiräviien kirotõdi riigli perrä Munna, midä loeti iks [muna]. Õnnõ Ojasuu mõisan Harjumaal kirotõdi mõisa priinimmi raamatulõ edimält Muhna, a keriguraamatilõ sõski Munna. Ülejäänü katõssa mõisat olli Liivimaal.

Tõlluste ja Kaali mõisan Saarõmaal om nime alussõs vana talunimi Munaku. Tuu talunimi tulõ inemisenimest, midä näütüses Soomõn om 17. aastasaal kirotõt Munack ja Munakka ja mille takan omma germaani nime, näütüses Amund vai Gudmund.

Luunja mõisan Tartumaal panti taa priinimi Muna talu perrä. Polli, Helme ja Holstre mõisan Mulgimaal pantu nime taust olõ-i teedä. Sääl kandin võisõ tegemist olla tsipa halvustava nimega, selle et nime saaja olli kõik sulatsõpere. Egäl puul oll’ väega tüüpiline sääne edenime kombinatsioon nigu Muna Jaan.

Võromaal panti seo nimi Haani ja Rõugõ mõisan, a Rõugõn nime saanu ütsik miis oll’ joba 1821 koolnu. Haanin sai nime Torbi Muna Piitre perrätulõja Muna külän ja Torbi Piipse Tanila perrätulõja Villa külän (parhilla Piipsemäe). Muna Piitre pojal Jakapil poigõ es olõ ja nii jäi alalõ õnnõ Piipsemäelt peri Muna nime kandja.

Mitteammõtlikult Muna nime kandjit om hulga rohkõmb Vahtsõliina Orava kandin, kon Oro küllä kutsutas Munaküläs ja tundas kattõ Ravva suguvõssa: Lõo-Raud ja Muna-Raud. Nime alussõs om Suurõ-Kolodavitsa Hellemonna Pedo ja timä poja nimi Hillimonna Michel. Peedo esä vai edevanõmba nimi pidi olõma vinneperäne Filimon, hellest munast sai rahvasuun lihtsalõ Muna. Haani kunagidsõn Torbi külän võisõ Muna lisanimi tegünedä esisaisvalt, a tegemist võisõ olla ka sisserändäjäga Orava kandi suguvõsast. Muna nime võtsõ ka üts Petseri valla perekund 1921. aastal.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit