Tulõva nädäli alostõdas opitüüd Põlva vahtsõn koolin. Jakobi kuul om Tarto lutõrligu Peetri kooli filiaal. Tego om eräkooliga, kon opikasvatustüün om rõhk pantu kristligulõ eetikalõ ja eesti rahvuskultuurilõ.

Põlvan alostas kuul katõ klassiga, valla tetäs 1. ja 2. klass. Edimält nakkas koolin opma 11 last, a võiolla tulõ mõni viil inne kooli algust mano. Kooli nimi om pantu Põlvast peri suurmehe Hurda Jakobi perrä ja opitüün peetäs tähtsäs Vana-Võromaa kultuuriperändit. «Mi veemi Hurda põhimõttit ellu, et antu hääd haridust,» kõnõlõs vahtsõ kooli edimädse klassi oppaja Järgi Urve.

Vahtsõ kooli ruumi omma Põlva keskliinan aoluulidsõ pastoraadihuunõ 3. kõrra pääl.

Et tego om eräkooliga, om vahtsõn koolin ka opimass. Põlva Jakobi koolin om opimass 10% miinimumpalgast, parhilla sis 54 eurot kuun.

A mille sääne kuul tetti? «Mi ollimi rahul Mammastõ latsiaid-algkooliga. Ku Põlvan kooli kokko panti, tekkü tühi kotus: kodusust ja latsilähedüst jäi veitüs. Ja väärtüskasvatus es olõ inämb tähtsä. Naksimi mõtlõma-otsma, kuis tetä vahtsõnõ väiku ja kodonõ kuul. Ja sis tull’ appi keriguopõtaja Nigola Toomas, kiä kõnõl’ uma kursusõkaaslasõ Siilabergi Tarvoga Tarto Peetri koolist. Nii taa asi alostusõ sai,» seletäs kooli tõsõ klassi oppaja Vasseri Tiina.

«Peetri kooli huvi siiä uma filiaal tetä sai kõvastõ huugu tollõst, et paiga pääl olli olõman huvilidsõ kuulmeistre,» kõnõlõs Tarto Peetri kooli direktri Siilabergi Tarvo.

Ligembät teedüst Peetri kooli tegemiisi ja vahtsõ Jakobi kooli kotsilõ saa internetist: luterlik.edu.ee.

Rahmani Jan


Pildi pääl omma hinnäst vahtsõ kooli vahtsõhe klassiruumi tahvli mano säädnü Tarto lutõrligu Peetri kooli direktri Siilabergi Tarvo, EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusõ opõtaja Nigola Toomas, Põlva Jakobi kooli 2. klassi oppaja Vasseri Tiina ja 1. klassi oppaja Järgi Urve. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit