Timahava om Põlva talorahvamuusõumil Karilatsin ümärik aastapäiv. Et Lõuna-Eesti kõgõ suurõmb vabaõhumuusõum om valla olnu 40 aastakka, kuts muusõumirahvas küläliidsi tegemiisi päivile. Edimäne noist tulõ joba seo puulpäiv, 11. lehekuul kellä 11–15.

Muusõum Karilatsin vana Postitii veeren om hää paik täämbädse ao kipõst elokõrraldusõst vällä astmisõs. Aoluulidsõ Karilatsi koolitalo, magasiaida ja vallamaja huunõ veevä küläliisi õkva nigu saa aastaga tagotsõhe vallakeskustõ.

Jalotuskäügil kinän muusõumi pargin võtt küläliidsi vasta savvusannahõng, selle et kuulmeistre ihoharimisõ paigan om ahi kütet ja muusõumipernaasõ Reeda iistvidämisel saa aimu, kuis sanna küttä, vihta tetä ja määne vägi om lätteviil.

Koolimoro pääl as’atas Tiiu, kiä om kogohoitja olnu ja muusõumi varanduisil silmä pääl hoitnu jo päält 30 aastaga. Tä näütäs muusõumi «köögipuult» ja kõnõlõs, kuis as’a muusõumin aolõ vasta pandva. Ku om tahtmist, saa timä käest ka nõvvu, kuis vanno asjo hoita ja kõrda tetä.

Edesi vii kogohoitja Tiiu külälidse seo huuao vahtsõlõ näütüsele koolimajan ja tutvustas rõividõ mano käüvit ilostuisi. Kaalasideme ja mansetinöpsi, sukatripi ja kaabu, kõnõlõmada prossõst, kängist ja käekottõst – kõkkõ tuud nii lähembäst ku kavvõmbast aost saa sääl nätä.

Koolimaja klassiruumin toimõndas koolipreili Marge. Timä valvja silmä all saa tarvita krihvlit ja tahvlit, lukõ opitükke vannost kooliraamatist, murda pääd mõistatuisiga ja volti.

Koolimaja lae pääl uut küläliidsi viil tõõnõgi timahavanõ juubilar. 5. piimäkuul om 130. sünnüaastapäiv rahvasuun Valgõmõtsa nõias kutsutul kunstnigul Juhansoo Vandal.

Ku koolimaja ümbre om tsiir pääle tettü, tulõ sammu säädi tõsõlõ poolõ postitiid. Vana rehetarõ ja Punaku talo huunidõ man uutva teid peremiis Janek ja pernaanõ Maris. Nä kõnõlõsõ juttõ vannost aigõst ja laskva küläliidsil talotoimõnduisi man üten lüvvä.

Muusõumi aastapäävä tegemiisist osasaamisõs tulõ küläliidsil osta õnnõ muusõumipilet, miä mass suurõlõ inemisele 4 eurot, opilaisilõ ja pensionäärele 2 eurot. Latsõ, kiä viil koolin ei käü, saava muusõummi massulda. Suvõl tetäs viil kolm tegemiisi päivä: 15. piimäkuul, 13. hainakuul ja 17. põimukuul. Muusõum uut küläliidsi ka riikevaihõlidsõl muusõumipääväl 18. lehekuul, ku muusõum om massulda valla kellä ütsäst hummogu kooni 23ni õdagu. Peetäs üle-eestilist muusõumiüüd. Ligemb teedüs: polvatalurahvamuuseum.ee.

Luude Marge


Põlva talorahvamuusõumi koolimoro 2016. aastaga keväjä. Pilt muusõumi kodolehe päält.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit