Seo riidi tetäs Tarton Lutsu Oskari majamuusõumi man valla plangunäütüs «Nukitsamiis», kon saa nätä Põlva kunstikooli latsi tettüisi pilte, miä omma mõotõdu Nukitsamehe-jutu võrokeelitsest variandist. Tulõva keväjä plaanitas näütüs tuvva kaia ka Põlva rahvalõ.

Näütüs sai alostusõ tuust, et Põlva kihlkunna miis Laanõ Valdis pand’ Lutsu Oskari jutu «Nukitsamees» ümbre Põlva kandi kiilde, et tuud latsilõ ette lukõ. Valdis lugi jutu ka linti ja tuu avaldõdi leheküle helüait.ee pääl. Helüaida projektijuht Laanõ Triinu otsõ üles Põlva kunstikooli direktri Prangli Anne ja pallõl’, et opilasõ tennü jutu mano pildi. Kunstikooli rahvas haard’ tuust mõttõst kinni.

«Suvi tõi meid maalilaagrih kokko, sääl mi teiemi nuu pildi. Peris algusõh märksemi, et võissi olla must-valgõga, om kirändüslikumb. A sis kaiemi, et värvi taht tulla pall’o, suvinõ aig. Lõpus sai «Nukitsamehe» teemal ligi 20 tüüd,» seletäs Prangli Anne.

Nuuri kunstnikkõ juhendi kunstioppaja Prangli Anne, Põlluveere Merle, Hälvini Yyhely ja Ansi Voldemar. Prangli Anne seletäs, et esi vannudsõn latsiga tull’ «Nukitsamehe» sissu arota erinevät muudu: «Noorõmbilõ latsilõ tull’ õkva kõnõlda, mis om tuu hää ja kuri. Vanõmba latsõ säänest õkvaütlemist ei taha. Noilõ sai näüdätüs ja kõnõldus, et vahepääl või halv kah hää olla.»

Prangli Anne ütles viil mano, et võrokeeline «Nukitsamiis» pand’ tedä hinnästki märgotama. «Et aol, ku om pall’o ossõ ja prükü tähtside asju pääl, nii et inemise ei saa inämb arvu, miä om tähtsä, om pantu «Nukitsamiis» võro kiilde, om mu jaos märk, et mi hulgah om inemiisi, kes pidävä tähtsäs alalõ hoita tuud midägit, mis tege meid tõistsugutsõs, mis om mi rikkus.»

Ku pildi olli valmis saanu, kujondõdi nuu ligi katsa miitre pikkudsõs bänneris. Tuu pandas vällä Tarton Lutsu majamuusõumi plangu pääle. Pilte mant saa lukõ jupikõisi võrokeelitsest «Nukitsamehe» variantsist. Säändse plangunäütüsega tähistedäs tuud, et edimäst kõrda ilmu Lutsu Oskari «Nukitsamiis» 100 aasta iist, 1920. aastagal.

Ku ilma pidä, hoitas Põlva kunstikooli latsi töiega bännerit Lutsu muusõumi plangu pääl märdikuu lõpuni. Sis om plaanin bänner kokko kerri ja Põlvahe tuvva, et tulõva keväjä saanu tuud ka Põlva liinan rahvalõ näüdädä.

Rahmani Jan


Põlva kunstikooli juht Prangli Anne. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit