Tsihtasotusõ Innove ja haridus- ja tiidüsministeeriümi iistvidämisel valitas timahava edimäst kõrda Eesti aasta kuuli. Konkursist ossavõtmisõs pidi egä kuul saatma lühkü video ja mano pandma viis põhjust, mille tä om kõgõ esierälidsemb. Täämbädses om kümme kõgõ parõmbat kuuli vällä valitu, noidõ hulgan ka kats kuuli Vanalt Võromaalt: Parksepä keskkuul ja Põlva gümnaasium.

Parksepä keskkooli tegevä esierälidses inemise

312 opilasõga Parksepä keskkooli direktri Kesselmanni Ilmar ütles, et kõgõ tähtsämbä omma kooli man inemise. «Ma võta siiä kuuli hindäst noorõmbit ja targõmbit inemiisi,» seletäs tä umma personalipoliitikat.

Viil pidä direktri uma kooli suurõs plussis tuud, et oldas luudusõ kesken. Klassi tegevä hulga tunnõ välän, käüdäs kaeman ka paigapäälitsin ettevõttin, kuis tüü käü ja midä tetäs. Niimuudu oltas ilmaeloga parõmbalõ kursin.

Viil pidä direktri tähtsäs tuud, et koolin om hulga huvitegemiisi. «Meil om 92 ringitunni nädälin. Seo om tõsinõ nummõr,» kõnõlõs Kesselmann.

Parksepä kooli huvijuht Pütsepä Airi ütles mano, et opilasõ omma kõva huvitsõõrin käüjä. «Tan saa kõkkõ tetä: filmi, laulda, sporti tetä. Huvitsõõrõst võtt ossa suur jago koolilatsi ja näile miildüs, tuud om silmist nätä,» seletäs Pütsepä Airi.

Viil nimmas tä är tuu, et saias häste läbi, opilasõ ei pelgä oppaja käest midägi küssü.

Põlva gümnaasium oppas vabadust ja vastutust

214 opilasõga Põlva gümnaasiumi tege esierälises tuu, et koolin om vaba õhkkund. Näütüses ei olõ näil koolikellä. Huulmada tuust jäiäs tunni ildas küländ harva. Opilasõ saava hulga reisi nii vällämaal ku Eestin, ossa võetas ka opilasvahetusõ projektist.

Põlva gümnaasiumi koolielo kõrraldaja Oimeti Marit seletäs, et näide koolin om kesk päivä kasulik tunn. Tuu tähendäs, et söögivahetunn om vinütet 80 minotit pikäs ja päält süümist omma sis mentortunni, huvitsõõri, külän käävä ka välästpuult kuuli inemise, kiä tutvustasõ ummi tegemiisi.

Aig om Põlva gümnaasiumin nii häste är kõrraldõt, et kellä neläs om kõik kooliga köüdet är tettü ja koolirahvalõ jääs inämb vapa aigu.
Aasta kooli valimisõl saa egäüts uma helü anda internetin aadrõssi novaator.err.ee/k/aasta-kool-2018 pääl. Hellü saa anda kooni 27. lehekuuni.

Rahmani Jan


Põlva gümnaasiumi rahvas om hinnäst koolimaja rõdu pääle säädnü. Pilt Põlva gümnaasiumi tutvustusõ mant.


Parksepä kooli huvijuht Pütsepä Airi ja direktri Kesselmanni Ilmar koolimaja takan uibuaian. Rahmani Jani pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit