Timahava peetäs tunnõdu kunstnigu ja kiränigu Valtri Edgari 90. sünnüaastapäivä. Pokuraamatidõ autori vällä märgitül Pokumaal om tuul puhul mitmit vahtsit ettevõtmiisi, a tuun paigan jakkus ka muud kaemist ja uudistamist.

Poku omma Valtri Edgari raamatin ello heränü hainamättä. Pokumaa om teemapark Antsla ja Kanepi valla piiri pääl ja pühendet Valtri Edgari loomingulõ, päält tuu saa sääl oppi parõmbalõ luudust tundma. Pokumaa juht Hendriksoni Nele seletäs, et taa om üts vaikusõ paik suurilõ ja väikeisile täämbädse päävä stressi täüs maailman. «Mi kül pakumi mitmit tegemiisi, a ma arva, et paik, kon sa hinnäst vällä lülitä saat, om meil pall’odõl elon puudu. Ku Valtri Edgar seod paika plaansõ, mõtõl’ tä arvada sama as’a pääle – et inemise köüdüs luudusõga es kaonu,» seletäs Hendriksoni Nele.

Ku talvitsõl aol käü Pokumaal inämbüisi suurõmbit gruppõ, sis suvõl astus läbi inämb perrit. Nii ommaki teemapargi ussõ suvõl pia egä päiv valla, hainakuun peris egä päiv. Tuuperäst võtt Pokumaa suvõl lisas tüüle mõnõ administraatori, kiä küläliidsi vasta võtt. Kel huvi säändse suvidsõ tüü vasta, või julgõlõ Pokumaalt perrä uuri!

Päämaja om seest suurõmb ku väläst

Edimäne paik, kohe Pokumaa küläline trehväs, om uhkõ pokukoda, kon saa osta piletit, küssü juhatust, meisterdä ja kaia näütüisi. «Mi suur uhkõ maja om seestpuult kõvva suurõmb ku välästpuult,» kõnõlas Pokumaa juht. «Tan om neli kõrda ummi tsoppõga ja kiä siiä edimäst kõrda trehväs, või peris är essüdä. Egä kõrra pääl omma esi näütüse, pall’o kõnõldas Valtri Edgarist, tima loomingu nii kunstnigu ku kiränigu poolõst,» seletäs tä.

Hendriksoni Nele om uhkõ ka pokukua müübli üle, miä tett ekstra kua jaos mõtsast kor’atuist esimuudu puutükest. Müübli üllätäs ja pakk löüdmisrõõmu esiki noilõ, kiä mitu kõrda pokukuan käünü.

Mõtsaraa veevä katõ talo mano

A Pokumaa ei olõ ütsindä pokukoda. Mõtsan saa kävvü luudusrato, miä veevä müüdä talokotussist. Noid om Pokumaal kats. Padasuumäe talokotussõn saa nätä vanno talohuunit ja eläjit. Taloga om köüdet ka üts Pokumaa programm, kon giidi mängvä küläliidsiga mänge ja seletäse talopidämise loogikat.

«Näütämi väikeist talomajapidämist nii, nigu tä oll’ «hääl vabariigi aol», ku talomajapidämise olli suurõst luust esimajandava, pidivä mõtsast ja põllu päält saama tuu, mis elos vaia,» kõnõlõs Hendriksoni Nele. Taloprogramm lõpõs kõgõ tuuga, et küdsetäs toki otsan saia ja pakutas tulõ pääl keedetüt tsäid.

Tõõnõ talokotus Pokumaal om Hauka talo. Parhilla om sääl tsirgukaemisõ torn, suur küläkiik ja vana uibuaid, kon tetäs kontsõrtõ.

Vahtsit tegemiisi jakkus

Seo kevväi tetti Pokumaal vallalõ Eesti edimäne püsümõtsa näüdüsala, kon saa kaia tuud, kuimuudu om võimalik luudussõbraligult mõtsa majanda. Sääne ala tetti ütenkuun Eestimaa Luudusõ Fondiga. «Pokumaal om joba mitu aastat tagasi otsustõt, et seod mõtsa piät majandama tõistmuudu, ku parhillanõ Eesti põhifilosoofia ütles: et võtami lakõs ja sis oodami 80 vai 100 aastakka ja sis jäl raomi. Pokumaal ei saa niimuudu kunagi tetä: seo mõts piät püsümä. Ja seod tulõ targastõ majanda. Mi tahami seod tiidmist jaka,» ütles Hendriksoni Nele.

Et tiidmiisi tuust, kuimuudu mõtsa majanda nii, et mõts tuu man kahh’o es saanu, ka laembalõ näüdädä, tetäs seo kuu valla Laanetarga rada. «Seo om lisas põhikooli vanõmbalõ vannusõastmõlõ ka suurõ inemise jaos, kiä kriitilidselt mõtlõs ja luudusõst huul. Esiki näütüses erämõtsaumanigu, kes võiolla peris häste ei tiiä, midä nä uma mõtsaga pidänü tegemä vai kuis mõts iks hinnäst üllen pidä, saava taa raa pääl mõttit märgotamisõs,» kõnõlõs Nele.

Valtri Edgari juubõliaastas mõtõlduid tegemiisi om viil. Seo kevväi oll’ suur pokudõ ülelugõminõ, kon inemise saiva pokudõst pilte tetä ja noid kaardi pääle panda. Viil om Pokumaa rahval plaanin kokko kor’ada kõik raamadu, määndse Valtri Edgar om esi kirotanu vai kohe pildi tsehkendänü. Noid piäs kokko olõma 250 ümbre. Suvõl om plaanin viil uibuaiakontsõrtõ, etendüisipäiv ja sügüse nakkas Eestimaad pite ümbre liikma näütüs Valtri Edgarist.

Täpsempä teedüst Pokumaa tegemiisi kotsilõ saa kaia internetist kodolehe pokumaa.ee päält ja Pokumaa Mol’ovihu (FB) lehe päält.

Rahmani Jan


Pokumaa juht Hendriksoni Nele sais uhkõ pokukua iin. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit