Põhikooli opilaisi ettevõttit kutsutas minifirmadõs. Seo kuu alostusõn Valgan peetül üle-eestilidsel minifirmadõ võistlusõl läts’ mi kandi minifirmadõl väega häste: Põlva Puujuurikas võitsõ är, Harglõ LeWood sai kolmanda kotussõ. Kiä nuu tubli noorõ omma?

Puujuurika ettevõtja käävä 7. klassin. Tetäs pastakit, miä käele sõbraligu ja mugava. Nimi valiti firmalõ ütenkuun: kõik, midä tetäs, om puujuurikidõ muudu.
Firma- ja tuutmisjuht Villako Markus mõtõl’ esi säändse pastaga vällä. Majandustunnin näüdäs’ ette ja säält nakas’ki firmamõtõ pääle.

Matõrjaal pastakidõ jaos kor’atas tulõasõmidõ veerest. Palamada haootsa omma õkva õigõ toorigu. Markusõ esä puutüükuan kooritas ja puuritas, sis lakitas ja saagi pastak valmis.

Muidoki olõ-i kõvõra puu sisse terä jaos mulku puuri kerge tüü. «Pall’o lätt puurmisõga vussi, selle et puu ei olõ sirgõ. Ku puur küle päält vällä tulõ, om vussin. Ka tagomadsõst otsast ei või puurimulk vällä tulla.»

Lihtsä ei olõ säitsmendä klassi latsi jaos ka muu as’ataminõ, näütüses om vaia tulu ja kulu üles kirota. Õnnõs avitas juhendaja Tammõ Kaia.

Firma finantsjuht Suurõ Krister löüd, et firma tegemisest om pall’o kassu. «And julgust: piät esinemä. Om opanu rahaga ümbre käümä ja aigu plaanma. Kõik seo võtt peris pall’o aigu, kooli ja muiõ tegemiisi kõrvalt.»

Ummõtõgi jõudva noorõ firmat pitä, pastakit tetä ja ka umma kraami laembalt tutvusta. «Meil omma lehe FB-n ja Instagrammin. Ostja omma inemise, kes tahtva hallist massist tõistmuudu olla. Oppaja, koolilatsõ,» seletäs turundusjuht Kurvitsa Patric.

Villako Markus seletäs, et päält pastakidõ tegevä nä konksjuurikit. Nuu omma pudrupöörä, a täämbädsel pääväl tarvitõdas noid rohkõmb asjo riputamisõs.

Noorõ omma valmis tennü ligi 150 pastakat. Parhilla uut Puujuurikit iin paar telmistüüd, midä tulõ kipõstõ tegemä naada. Avalikun kotussõn või Puujuurikit järgmäne kõrd nätä Põlva päivi laadu pääl.

Nahast võtmõkarman es lää

Harglõ LeWoodi nimi tulõ inglüsekeelitsist sõnnost «nahk» ja «puu». «Edimält teimi nahast kassikujuliidsi võtmõkarmaniid, a noidõga väega häste es lää ja otsustimi är lõpõta,» seletäs firma juht Tammi Helena. Täämbä tetäs õnnõ ütte asja – puust võtmõvarna, midä om väega kitetü, nimmatu esisugumadsõs, nutikas ja praktilidsõs.

Tsipakõsõ kildamängo muudu varn om tarvilik sääl, kon om hulga lukku käüvit ussi. «Mõtõ säänest asja tetä tull’ kamba pääle: teimi mõttõtalossõ, paksõmi vällä esi asju ja lõpus jäimi võtmõvarna mano,» kõnõlõs tuutmisjuht Ploomi Ivor. Idee saiva noorõ Internetist, a nä esi omma tuud kõvastõ edesi arõndanu.

«Ma mõtli kül, et nä säändse as’aga toimõ ei tulõ,» tsuskas juhendaja Meki Marek vaihõlõ. A õnnõs juhendaja essü ja täämbä om nuuri võtmõvarn Harglõ kandin nõvvõt kaup. «Maavanõmb tahtsõ kattõ tükkü, kuul tell, sis vald. Kokko om täämbä telmiisi 200 varna jago.

Tüü käü niimuudu: Ivor ja Jan lõikasõ vällä puust toorigu, Enar lihv terävä veere är, Airi liim kokko, Helena õlitas üle. Päämidselt tetäs võtmõvarnu kooli puutüüklassin, a Villemsoni Jan tege ka koton. Tüüriistust om tuusjaos vajja nukasaagi.

Matõrjaalis tarvitõdas üle jäänüt puumatõrjaali. «Ku mõni tutva ehitäs sanna vai midägi, sis olõmi säält saanu ülejääke ja noist tennü,» seletäs tuutmisjuht Ivor. Sääne vahtsõstpruukminõ avitas turundusjuht Enari sõnno perrä ka müügitüüd parõmbalõ tetä.

Ettevõtmisõ man pidävä noorõ müügitüüd väega tähtsäs. Tuuperäst tekk’ firma hindäle ka Facebooki-lehe.

A midä säändse firma tegemine noorilõ and? «Varrampa mi es saa umavahel nii häste läbi, tulliva tülü, no mõistami ütstõõsõga inämb rehkendä,» ütles Tammi Helena. «Võõridõga mõistami kah inämb läbi kävvü, olõmi julgõmba.»

Samma miilt om juhendaja Meki Marek. «Maalatsõ pelgäse inämb, a ku sa piät Tal’nalõ vai Pärnulõ laada pääle minemä ja esi vaiva nägemä ja müümä, rahvast kutsma, sis tuu oppas suhtlõmist,» seletäs tä.

Järgmäne avalik paik, kon Harglõ nuuri nätä saa, om Valga Piirilaat lehekuu 6. pääväl.


Puujuurika Põlvast: Villako Markus, Suurõ Krister, Kurvitsa Patric. Pildi päält om puudu neläs osalinõ Vijari Annette. Rahmani Jani pilt


Harglõ minifirma Le Wood. Pildi pääl (kuralt) juhendaja Meki Marek, finantsjuht Pettai Airi, tekevjuht Tammi Helena, tuutmisjuht Ploomi Ivor, turundusjuht Leini Enar ja tuutmisjuht Tomsoni Jan. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit