Ütiskunnan omma õnnõ kurva uudissõ ja säändsel juhul tulõ kultuuri- ja meelelahutustüüstüsel esieränis kõvva vaiva nätä. Riiken nigu Põh’a-Korea, Vinnemaa, Kasahstan jne, om taast as’ast joba ammu arvo saadu.

Näütüses ei olõ depressioonin inemiisile mõistlik kehvä ilma lubada. Ka kõgõ hullõmba taivapasa man mass lubada sõitjidõ pilviga ilma ja külmä süämega kolm-neli kraati lämmind mano panda.

Halvast uudissõst tulõ tetä plussmärgiga teedääandminõ. Ka kõgõ halvõmbast saa midägi parõmbat tetä. Minkjaos inemiisi üte Vabahusõ platsi pääl maaha lastu haigõga kurvas tetä, ku saasi kirota lühkü uudissõ, pall’o meil ütiskunnan haigit maaha laskmalda jäi. Ku korvist satas üts mustik vällä, om küsümüs, kas sa kirotat artikli mustkast vai korvitävvest.

Noorõ inemise kaosõ, külmäse är, et tulõ kunagi kodo… Mille ti meile säänest kurba teedüst annati? Kirotagõ pagolaisist, egä päiv, et poolõ siiätuudu omma jälgi jätmäldä kaonu ja kiäki ei olõ ütegi peräst helikoptõrit üles nõstnu. Mis saami kergembä süämega tüüd tetä ja massõ massa.

Inemiisile ei olõ olõmanolõmisõ jaos leibä vaia, inemiisile avitas luutmisõst. Ei olõ vaia kirota uudist, mille kõgõ jaos haigõkassal rahha es jakku. Mittejakkumisõ või nimmada kokkohoitmisõs tähtside asjo nimel. Ja siiä kõrvalõ ei passi uudis, et haigõkassa vahtsõnõ juht jäi pikä nõnaga nõuhtõ 7800eurodsõ palga ja egäkuist 700eurodsõ uma auto tarvitamisõs mõtõldu lisarahaga. Kirotagõ haigõkassa juhi rassõst latsõpõlvõst. Või-olla täl om mõni autoõnnõtus olnu? Vai vähämbält psoriaas vai jalasiin.

Ku ti näütäti muutumissaatõn 64aastast Elvet, kelle vällänägemist muudõti 20 aastat noorõmbas, sõs rohkõmb luutust täüs olnu tuu, ku ti tuuti umma saatõhe 20 aastat tagasi är koolnu vanaprovva ja tiiti tä kaejidõ iin 20 aastat noorõmbas. Ei tundugi nii võimalda, ku mõtlõma naada…

Ku ti tuuti aokirändüste naasõ, kedä pääministri kiusas’ ja kiä ütles, et tälle es miildü, sõs toogõ õkva ka pääministri, kiä ütles, et saa ohvrist arvo, selle et tälle hindäle naas’ asi pehmehe üldä väega vasta.

Luutus om nii leevä ku tsukru asõmõl, tuud viimäst ei või inemiisi käest är võtta. Tiidüsuudissidõ jao piäs olõma täüs sõnomit, et ummõhtõ löüti vähäruuh, miä periselt avitas, ja ku eläjide pääl om tuu ruuh är proomitu, sis õigõ pia saa naada inemiisi tohtõrdama. Sõs panda sotsiaalmeediähe pilte vähäst terves saanuist hobõsist.

Mille sa kirotat uudissõ, et ehitüsfirman X sattõ kolm tüümiist tellingide päält alla? Kiroda, et matussõfirma Y sai seol pääväl kolm kõrralikku telmist. Kõkkõ saa tetä nii, et päivä pilvi vaihõlt är ei kistuta.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
trüüstjä

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit