Fotokunstnik Kalve Toomas käve minevä suvõ kõvastõ ümbre ja võtsõ üles pilte hindä meelest tähtsist kultuuritegeläisist. Suurõmb jago ülesvõetuist piltest om täämbädses valmis ja kõrraligu esitettü raami sisse saanu. 6. mahlakuu pääväl tege kunstnik Võrol Vana-Võromaa kultuurikuan valla näütüse «Kalvetaarium», kon 30 kultuurihoitja pilti nätä saa.

Kunagi aastit tagasi pidi ma umilõ sõprulõ Kalve Toomast tutvustama. Kõnõli näile, et taa om miis, kiä tege pilte vanaaolidsõ kaamõraga: lätt ülesvõtmisõ jaos musta rõiva ala ja tege magneesiumiga välku, et pilt valgustõdus saanu. Kalve, kiä tuud juttu kõrvalt kullõl’, oll’ tükk aigu vakka ja lõpus ütel’ hindäle umatsõ tasaligu helüga: «Magneesiummi ma ei tarvita.»

Om tuu magneesiumiga kuis om, a vanaaolidsõ kaamõra jutt pidi kül paika. Seogi näütüse pildi omma tettü plaatkaamõraga, määndsit tarvitõdi 1900. aasta paiku. Ja kõik pildi võtt’ Kalve Toomas üles niimuudu, et läts’ uma kolaunikuga pildi ülesvõtmisõ paiga pääle, säädse tükk aigu aparaatõ kokko ja üles, sis pugõsi musta kanga ala, säädse kaadri valmis ja käskse portreteeritaval õigõlõ paika saisma jäiä. Kuigimuudu säädse tä fotoplaadi kah paika ja jäi sis päivä vai õigõt valgust uutma. Ku õigõ aig käen oll’, võtt’ Kalve Toomas katiku kõrras iist, tekk’ tuuga väiku tsõõri ja nii sekundi peräst säädse tagasi.

Et sääne pilditegemine võtt kõvastõ aigu, sis mässäs’ tä pilte ülesvõtmisõga pia terve suvõ. Autoga Kalve Toomas ei sõida, tuuperäst pidi tä iks kellelgi pallõma hinnäst järgmäste paika viiä vai sõitsõ jalgrattaga, kon suur käru fototehnika jaos takan. Kultuuritegeläse, kedä Kalve pildist’, omma üle Eesti lajan, nii et Pärnu, Talliin ja Tartu saiva täl läbi käütüs. A suurõmb jago noist, kedä tä üles võtt’, eläs iks Lõuna-Eestin.

Kalve Toomas esi eläs ja tüütäs Kanepi vallan. Täl om uma väiku ateljee, kon tä piltele perämädse lihvi and. Ka raami tege tä esi, hariligult tarvitas tä raamimatõrjalis vanna aohamba purõtut puud. Pääle kunstnigutüü om tä ka Tartu korõmban kunstikoolin fotokunsti oppaja.

Kedä täpsembält Kalve Toomas minevä suvõ üles võtt’ ja määndse pildi vanaaolidsõ kaamõraga üles võttõn vällä tulli, tuud saa nätä joba näütüsel, miä tulõva nädäli lõpun valla tetäs.

Rahmani Jan


Kalve Toomas uma vanaaolidsõ kaamõraga. Mikita Valduri pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit