Üteldäs, et peremiis lätt peräkõrd uma pini näko, vai vastapiten, ja paistus, et tuu om nii veidükese laembalt kah. Ma arva, et peremiis nakkas pini muudu mõtlõma kah ja elon asjo ja olokõrdo kõrda ajama. Suurõn pildin või üteldä, et kõik EKRE valija omma Helme näko – nii ku permiis iin, nii pini perrä. Ma jäl olõ võtnu uma latsõ näo ja mõistusõ: mu elämisen ütles timä, kohe nukka situtas ja kohe nukka ei.

Katõ ja poolõ aastanõ lats om õkva nigu parteijuht. Ull’ nigu lammas, sais kimmüseldä jalgu pääl ja mõist vabalt nii tõtõt ku vasmist. Ma ütli eelä tälle: olõ vait, lats; tä põrot’ vasta, et timä ei olõ lats. Ma ütli: panõ suu kinni, inemine; timä ragosi vasta, et tä ei olõ inemine kah. Kõlbas väega häste puudulidsõ käsüvalitsõja kotusõga kokko.

Suur juht om kõgõ haigõ. Vaimuhaigõ vai isiksusõhäirega. Leninil oll’ süüfilis. Tuu iist, et lats haigõ olõs, sais latsiaid. Nätäl, kõgõ rohkõmb kats nädälit latsiaian, sis nätäl vai kats haigõ ja koton. Meil sai no õkva nätäl koton haigõ olõmist täüs, ku tull’ latsiaiast teedüs, et näil om läädsäpuhahus. Ei olõ pikält mõtõlda vaiagi. Ma arva, et prostituudi mant võit innembä tervelt päsedä ku latsiaiast. A prostituut om vast latsõhoitjas pall’o kallis. Ja harilik latsõhoitja ei tulõ pikän perspektiivin prostituudist odavamb.

Helme pelgäs pedesid, mu lats pelgäs härmävidäjit. Käsüvalitsõjal omma kõgõ hirmu, nä pelgäse elo külge tükmist jne. Putinil om uma söögimaitsja, et söögi ärkihvtitämist är hoita. Latsõl-käsüvalitsõjal omma mõnikõrd neo hirmu ka põhjusõga – härmävidäjä omma tõtõstõ vastigu. Pede omma mu meelest härmläidsi kõrval õks väega normaalsõ ja mõistligu tegeläse.

Ku pedehädä saa riigin kõrda aetu, tulõ edesi kaia, mis viil rahvuslaisilõ jälle paistu või. Järgmädses võinu sitmisõga midägi ette võtta, ei saa salada, et rahvusligu olõkiga valitulõrahvalõ om sääne tegemine pehmele üteldä alandav. Ku saanu kuigimuudu sitmalda, olõs hindäl hummogu pall’o kergemb peeglihe kaia.

Suur juht kitt alalõpmada umma ulli pinni. Et pinil olõs jõudu hannaga vehki. Vahel, ku ma kokko sadama nakka, tulõ poiskõnõ, kaes mullõ otsa ja ütles: «Armas sõbõr issi!» Vai: «Illos issi!» Ja jäl om jõudu paar tunni maan klotsõga mängi. Helme näütüses ütles ullõlõ, et näide hätin omma targa süüdü. Lenin lask’ targa pikembä jutulda maaha lüvvä, Hitler tekk’ täpsele tuudsamma. Panga ja aokirändüs olli juutõ käen. Rahandus sai õkvalt kõrda, ku juudi maaha lüüdi, ja Hitler sai segämäldä kiirteid tegemä naada, mille perrä teda täämbädsel pääväl tuntaski.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
uma latsõ pini

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit