Minevä nädäli Põlvan ja Võrol peetül tüümessil pakuti päält 150 tüükotussõ, mitmõ ala meistri saava palka päält tuhandõ euro ja eski hooldõkoton om palk miinimumist korõmbalõ nõsõnu.


 
«Otsi kolmõ-nellä palkmajaehitäjät, joonestajat-projektiirjät olõssi kah vaia – ehitüstüüd om nigu eelmidse buumi aigu,» ütel’ OÜ Hobbiton Home üts juht Lõbu Ragner.

«Kõgõpäält saadami huvilidsõ Vanaajamaja palkehitüse kursusõlõ: nimä nägevä, mis tüü om, ja mi näemi, mis miihiga om tego,» ütel’ tä. «Hää, et töötukassa mass nuu kursusõ kinni.»

Ku mõlõmba omma rahul, sis saa Räpinä kandin tüüd vähämbält Eesti keskmädse palgaga (1200 eurot bruto). Mändse tüümehega sis rahul oltas? «Käe piät osava olõma ja uma pääga piät kah mõtlõma,» selet’ Lõbu Ragner. «Piät tahtma oppi, kasus tulõ ehitüs- vai mõtsatüükogõmus.»

Palkmajaehitäjä käävä tüüle 30–40 km takast. «Hääd tüütäjät om rassõ saia,» tunnist’ Lõbu. «Viimäne suurõmb otsminõ oll’ aasta tagasi – saimi neli miist, kiä tulli vällämaalt tagasi. Vällämaalt tulõja mõistva ja tahtva tüüd tetä.»

«Ku 1000 eurot kätte saa, sis omma mehe valmis Soomõst är tulõma,» ütel’ ka OÜ Aigren juhiabi Toomõ Kristi, kiä otsõ Võro tüümessil projekti-, objekti-, auto- ja kopajuhti. «Ku kuulutusõ vällä pannimi, sis mehe naksi õkva Soomõst kõlistama ja tüü kotsilõ uurma.»

Tä ütel’, et häid tüüliisi om rassõ saia ja näile piätki nelä numbriga palka masma.

«Tüüd tulõ pall’o mano – suurõ objekti omma uutman,» selet’ Toomõ Kristi. «Projektijuhti om väega rassõ löüdä – tä piät olõma tii-insener. Autojuhti om kah rassõ saia – hää autojuhi joba tegevä tüüd –, a tüümessilt saimi luutust. Kopajuhtõ om jäl veidü ja objektijuhi tüüd pelätäs: vastutus om suur, et kõik tetässi nigu vaia ja kiäki es kaibnu eelektrikaablit läbi.»

Päält 1000 euro saa palka eski talotüü iist. Mitmõ talonigu pakva esi säänest palka ja sama käü asõndustalonigu kotsilõ. Tuud tüüd tekk’ Põlva tüümessil tutvas Lõuna-Eesti tüüjuhataja Ainsalu Ove.

«Otsimi Põlva kanti kattõ-kolmõ inemist mano,» ütel’ tä. «Tüü passis inemisele, kes tund põllumajandust, om harinu varra üles tulõma ja kotost kavvõmbalõ tüüle sõitma.»

Lihttüü iist mastas kah parõmbahe

«No meil külh tuhandõst kõnõlda ei saa, a kipõ inemine saa kinäste tiini,» kõnõl’ Käose Maive, kiä pakk’ Võro messil Jaagumäe talo tüükotussit. «Huuaig nakkas pääle, kõik põllu om vaia täüs panda ja sügüse üles võtta, sis om köögivilä puhastaminõ ja kuurmidõ välläsaatminõ – tüüd jakkus! Nii pall’o ku tulõ, kõik võtami vasta. Huvi om uskmalda suur, voldiku saiva tunniga otsa.»

«Tüü om lihtsä, näütüses viineripiiragu sisse viinerit vai juusturullilõ juustu panda,» seledi Mõttusõ Kätlin ja Puusta Annika, kiä otsõ tüüliisi Võro Cristella pekrivabrikuhe. Nä olli peris murõligu, selle et tuutmist om inämb ja mano lätt vaia 20–30 inemist.

«Tüüliisi om väega rassõ saia, inemiisil omma korgõ tahtmisõ ja tüüpakjit om pall’o,» ütel’ Kätlin. «12tunnidsõ vahetusõ ja üütüü ei passi pall’odõlõ. Inemiisil omma sälä haigõ ja nä ei jõvva vahetust pistü saista.»

Palk om Cristellan alatõn 3.50 tunnist, üütüü iist saa 25% mano. Kuun saa tiini nii 600-700 eurot (bruto). Päält tuu saa Põlvast Võrolõ tüüandja kulul taksoga sõita. Rõugõ-Sännä kandist om plaan kah takso käümä panda, ku küländ huviliidsi piässi tulõma.

Jaanipääväl saa valmis Vahtsõliina hooldõkodo, kohe otsitas kah tüüliisi. «Tegevusjuhendaja, hooldusõdõ (4), õe abi (2), kokk ja koristaja,» lugi hoolõkodo juht Otsatalu Terje vaba tüükotussõ ette. Timä sõnno perrä om huviliidsi pall’o, selle et palk om iks miinimumist korgõmb, 500–600 eurot (bruto). Ku maja saa kundõsit täüs, võetas tüüle ka füsioterapeut.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Toomõ Kristi (kural) ja Kibena Kadi OÜst Aigren paksõ tüümessil tüüd inemiisile, kiä mõistva juhti. Harju Ülle pilt.

Tüüotsja: es lövvä messilt midägi!

Tõnu (45) Tsoorust:

Mul hindäl om tüükotus olõman, no olli tõisilõ sohvris ja kai esi kah, midä pakutas. Ma olõ välläopnu põllumiis, a tii bussijuhi tüüd. Tuu ei olõ kõgõ rassõmb tüü. Ku üüse piät üleväl olõma, sis om rassõmb.

Mu meelest om Eestin parla sääne värk, et tüüd tahetas hulga, a massa ei taha kiäki pall’o üle miiniumi.

Ma ütlesi kah, et alla 1000 ei lää tüüle, a ku sul om pere takan, sis piät vähämbäga lepmä. No ma olõ grupi pääl kah, pension om 130 eurot. Hobi kõrran tii viil ütte-tõist mano. 1000 kanti tuu nummõr om, millega saat är ellä, ku pere takan om. Mu naistõrahvas om välläopnu koristaja, a tüül ei käü ja messilt es lövvä kah midägi.

Tiina (49) Võrolt:

Olõ värskelt ilma tüüldä: raamadupidäjä kotus kuundõdi är.

Messilt midägi es lövvä. Tahassi iks kontoritüüd, poodikassat vai tüüstüst es tahtnu, selle et olõ tüüvõimõtuspensionär. Ega ei olõ suurt luutust ja piä midägi mano opma. Palga pääle ei olõ mõtõlnu, pääasi, et ülepää tüü saa. Võrolt är minnä külh es tahtnu.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit