Minevä puulpäävä oll΄ üle Eesti keväjäne kraammistalos «Teeme ära!». Pia egän külän tetti midägi ütenkuun kõrda. Uma Leht käve kaeman, midä tuul pääväl tetti är Koorastõn, Kärgulan ja Sulbin.

Sulbin tetti muu hulgan puhtas ka Määritsä lahingu mälehtüskivi. Rahmani Jani pilt

Koorastõ

Koorastõ inemise olli kokko tulnu inneskidse poodi ja tulõvadsõ külämaja ümbre. Riibuti, lõiguti puid jupõs ja palotõdi ossõ. Koorastõ rahvas taht vanna poodimajja tetä seldsimaja ja tuuperäst tetti tüüd ka majan seen.

Koorastõn naas’ silmä, et tüüpäiv oll’ kõrraligult läbi mõtõldu. Vällä oll’ aetu puulahkmismassin, nii sai üles laotus ka puuriit, et olõs, minka tulõvast külämajja küttä.

Kärgula

Kärgula rahvas oll’ ütenkuun vahtsõ teedüssetahvli pistüpandmisõ man. Põimukuun tetäs külän valla väiku istmislavvakõnõ ja teedüstahvli, kost saa lukõ Kärgula külä ja mõisa aoluu kotsilõ ja kaia külä kaarti.

Kärgulan oll’ nätä, et külän om hulga latsi, kiä kõik jõudumüüdä tüün üten lei.

Sulbi

Sulbi rahvas tekk’ tüüd kogoni kolmõn paigan. Hääkõrratöid tetti bussipiätüse ja kohvigu ümbre, a päält tuu ka tsipa kavvõmban Hindriku talun Määritsä lahingupaiga man.

Sulbi inemise olli vällä ajanu hulga tehnikat, nii panti riibudu lehe õkva traktorikoppa ja es piä leheunikit mitund kõrda ümbre nõstma.

Rahmani Jan


Koorastõ rahvas riibsõ ja kraamsõ tulõvadsõ küläkeskusõ ümbre, tüüd tetti ka majan seen. Rahmani Jani pilt


Kärgulan aeti pistü vahtsõnõ teedüstahvli, kohe pandas vällä külä kaart ja tsipakõsõ juttu ümbrekunna aoluu ja täämbädse päävä kotsilõ. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit