Oktoobri om rehekuu teedäki tuuperäst, et vanastõ olli õkva sis põllu- ja aiatüü tettü ni sai alosta rehepesmisega. Tuu tähend΄, et sai pruuvi uudsõt. Karilatsi vabaõhumuusõumin om rehekuu alostusõn õks leevänädälit peet. Nii või üldä muusõumitunni kotsilõ, kon kõnõlõmi leeväst, leeväviläst ni leeväga köüdetüist kombist.

Leib om eestläse põhisüük, kõik muu om leeväkõrvanõ. Kas tuu om nii viil täämbä kah? Arvada olõ-i. Täämbädsel pääväl ostõtas leib perele harilikult poodist. Õga aastaga tulõ mano noid, kiä esi leibä küdsäse. Võta külmäkapist juurõtusõ, lasõ paar tunnikõist tarõõhuga harinõda, panõ mano rüäjahu ni leüge vii… Noh, midä imeht sääl õks – kõik nigu vanal hallil aol, õnnõgi küük om helle ja apar, leeväkauss kerge käen hoita ja ahi lätt lämmäs väega kipõstõ. Nii ei mõistaki leevä lavva pääle joudmisõst inämb mõtõlda ku aigu ja vaiva tahtjast tüüst. Massin künd ja külb, massin niit ja pess, massin jahv ja pakk ni küdsäjä lätt ja ost tarviligu kraami, minkast leibä tetä, olkõ tuu sis jahu, tainakauss vai küdsämisahi.

Muusõumi, esieränis aoluumuusõumi omma olõman tuuperäst, et mi aig-aolt kaenu tagasi kavvõmbahe lännühe aigu. Karilatsi vabaõhumuusõumi leevänädäli tunni avitasõ kõrrakõsõs jõuda sinnä peris vanna aigo, ku perreimä tõi riidi õdagu mõhe aho kõrvalõ, pand΄ rüäjahhu ja leüget vett viimädse leeväteo juurõtusõkaku mano, sääd’ anomalõ puhta räti pääle ni jätt΄ hummõnist päivä uutma. No omgi pernaasõl kuun perremehega aigo kõnõlda leeväluku, kõndi tunnin olõjidõga kuun läbi tii viläteräst leevätükükeseni, kaia vanno tüüriistu, võtta mõni tüügi ette. Vana maja, tõistsugudsõ lõhna ja helü ümbretsõõri ja omgi tunnõ, et olt joudnu kavvõndahe lännühe aigu. Lihtsäle ei mõtlõ, et kunagi oll΄ nii, a tunnõt: ma olõgi tan.

Leevänätäl Karilatsin käü 5.–9. rehekuuni. Et tuust ossa saia, kõlista Karilatsi vabaõhumuusõummi telefoni 797 0310 vai 5801 8601 pääle vai kirota e-kiri polvamaa@wi.ee. Rohkõmb teedüst saat muusõumi kodolehe päält karilatsimuuseum.ee.

Luude Marge

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit